Proporciona els coneixements necessaris per investigar materials, formes, acabats i decoracions per tal d'assolir resultats personalitzats, a més de realitzar projectes ceràmics.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de l'elaboració d'avantprojectes i maquetes, de la projecció i realització de peces ceràmiques amb creativitat i sensibilitat artística, i de l'organització del procés de creació i realització ceràmica.

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística (LOE)

Família professional:
Ceràmica Artística

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Dibuix artístic

 

Dibuix tècnic

 

Volum

 

Història de la ceràmica

 

Mitjans informàtics

 

Materials i tecnologia : ceràmica

 

Taller ceràmic

 

Projectes de ceràmica artística

 

Bloc curricular centre

 

Formació i orientació laboral

 

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

Projecte integrat

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Comprèn activitats de ceràmica artística, realitzades com a artista autònom o integrat en un taller o empresa i vinculades amb:

  • Realització de peces de ceràmica artística

  • Reproducció de peces preuades per a algun concepte determinat

  • Creació de complements per a l'arquitectura: relleus i murals, entre d'altres

  • Aplicació de la ceràmica a la decoració i al disseny d'interiors

  • Restauració i conservació de ceràmiques

  • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)