Capacita per emprar els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques artístiques d'aquesta especialitat, per dur a terme projectes relacionats amb l'entorn pictòric i mural, experimentar nous procediments i materials i valorar les propostes de treball considerant els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització i direcció d'obres pictòriques i murals projectades per l'alumnat o per altres professionals, de la planificació i elaboració de muntatges artístics, i de la investigació dels materials i processos, tant de caràcter tradicional com tecnològic.

 

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur

Família professional:
Arts Aplicades al Mur

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de les arts aplicades al mur

105 hores

Història de les arts contemporànies

60 hores

Dibuix artístic i projectes

225 hores

Mitjans audiovisuals

105 hores

Metodologia i gestió de l'obra

60 hores

Expressions d'avantguarda

135 hores

Taller d'expressió del llenguatge pictòric

390 hores

Taller de pintura ornamental aplicada al mur

180 hores

Taller de revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats

180 hores

Taller de vidrieres

180 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

45 hores

Projecte final

75 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Comprèn les activitats i els procediments de les Arts Aplicades al Mur, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a un taller, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

  • Creació i producció d'obres pictòriques en tota mena de materials i suports.

  • Reproducció i recreació d'obres.

  • Instal·lacions artístiques: escenogràfiques, attrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, multimèdia, infografia i per a espais diversos de representació i expressió artística.

  • Difusió i gestió de l'obra artística pròpia i/o aliena.

  • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

El cicle de grau mitjà en Revestiments murals, de la família de les Arts aplicades al mur està orientat a formar professionals creatius en l’àmbit de la intervenció mural en tot tipus de revestiments decoratius, funcionals i estètics en els diferents espais construïts.

S’introdueix a l’alumne en el coneixement de les tècniques i processos tradicionals, el bon ús de les eines i materials així com en  l’aplicació de les noves tecnologies als mètodes de creació, elaboració i reproducció dels revestiments murals tradicionals i actuals.

L’alumne, en finalitzar els seus estudis, pot optar per una sortida professional com a tècnic d’Arts plàstiques i disseny en Revestiments murals o bé, continuar amb els estudis, de la mateixa família professional, del Cicle de grau superior en Arts aplicades al mur, que ofereix també la nostra escola.

1er. Curs:

Dibuix artístic: 100 h.

Dibuix tècnic: 135 h.

Modelatge i buidatge: 125 h.

Taller d’expressió plàstica: 185 h.

Taller de revestiments murals: 265 h.

2on. curs:

Història de la cultura i de l’art: arts aplicades al mur: 105 h.

Dibuix artístic: 125 h.

Taller d’expressió plàstica: 190 h.

Taller de revestiments murals: 260 h.

Formació i orientació laboral: 60 h.

Mòduls impartits en el centre educatiu: 1.550 h.

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers: 25 h.

Obra final: 25 h.

Total: 1.600 h.

L’alumne, en finalitzar els seus estudis, pot optar per una sortida professional com a tècnic d’Arts plàstiques i disseny en Revestiments murals o bé, continuar amb els estudis, de la mateixa família professional, del Cicle de grau Superior en Arts Aplicades al mur.