El cicle d'Esmalts Artístics al Foc sobre Metalls forma artífexs en l'aplicació de material vitrificable a foc sobre metalls abraçant camps artístics i artesans contemporanis, del món de l'objecte, el disseny, l'art aplicada, la joieria i l'art.

Ofereix una sòlida formació en dibuix, color, tècniques de taller d'esmaltatge, història, conceptes artístics, experimentació de nous materials i aplicacions actuals de la disciplina de l'esmaltat.

Comptem amb un ampli, lluminós, acollidor i modern espai de taller amb equipament professional, amb forn de grans dimensions i cabina d'esmaltatge.

Consulta de bibliografia i videoteca especialitzada, i una publicació periòdica vinculada a l'associació nacional d'esmaltadors.

Oferim la possibilitat de participar en programes de mobilitat europeus i pràctiques en empreses especialitzades.

Video
https://drive.google.com/file/d/0B6ILFmAfkOlhalpmZl8wQk5NYU0/view?usp=drivesdk

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’esmalts artístics al foc sobre metalls i joieria artística.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Joieria (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de joieria. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui esmalts o sigui joieria.

Opcionalment amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

    

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls

Família professional:
Esmalts Artístics

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'art de l'esmalt

105 hores

Dibuix artístic i color

240 hores

Dibuix tècnic

270 hores

Anàlisi de l'obra artística

105 hores

Modelatge i maquetisme: esmalts

105 hores

Projectes d'esmalt artístic

300 hores

Taller d'esmaltatge

660 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

25 hores

Projecte final

80 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Comprèn activitats realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

 • Obres pictòriques murals o escultòriques de creació pròpia.

 • Joieria, orfebreria i bijuteria.

 • Instal·lacions artístiques.

 • Revestiments arquitectònics d'interior i exterior.

 • Ensenyament.

 • Tallers d'activitats socioculturals i de lleure per a infants i adults.

 • Disseny d'elements industrials, seriació i mobiliari urbà.

 • Museística i exposicions.

 • Conservació/consolidació i manipulació de bens artístics de les arts decoratives.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Proporciona els coneixements necessaris per personalitzar els projectes de joieria, fer aportacions creatives en els dissenys i argumentar-ne el concepte i el valor funcional i estètic.

També possibilita resoldre els problemes artístics i tècnics que es plantegen durant el procés de realització i efectuar el seguiment de les innovacions i noves propostes en l'àmbit del disseny i de l'art.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la creació de peces úniques com a joieria d'autor, el disseny de peces de joieria i estudi del prototip del sistema de reproducció i fabricació, la utilització de les tècniques de dibuix per poder esbossar les creacions, la realització de maquetes de les joies com a part de l'estudi del projecte, i la determinació del procediment tècnic de seriació i estudi del cost de fabricació.

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’esmalts artístics al foc sobre metalls i joieria artística.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Esmalts al foc (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de joieria . És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui joieria o sigui esmalts.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

 

http://llotjajoia.blogspot.com/

Cercador de Joies

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística

Família professional:
Joieria d'Art

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria

105 hores

Dibuix artístic i color

240 hores

Dibuix tècnic

120 hores

Disseny assistit per ordinador

105 hores

Anàlisi de l'obra artística

105 hores

Modelat i maquetisme

120 hores

Projectes de joieria

375 hores

Taller de joieria

540 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

25 hores

Projecte final

80 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Comprèn les activitats de joieria artística realitzades com a professional autònom, amb taller propi de disseny i elaboració de peces. També com associat, en grau divers, a un taller de joieria o una empresa, vinculada a la creació i producció de joies:

 • Com a dissenyador i realitzador de joies

 • Com a operari especialitzat en tallers de joieria

 • Com a coordinador en la gestió i control de la producció empresarial de joieria

 • En la modificació i restauració de peces de joieria

 • En el comerç especialitzat

 • En galeries d'art

 • En la conservació i restauració del patrimoni artístic

 • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)