Aquest cicle té la finalitat de formar professionals capaços de configurar i formalitzar missatges i la seva transcripció en sistemes visuals.

El dissenyador gràfic és el responsable de traduir al llenguatge visual les idees i conceptes que han d'arribar al públic objectiu.

La dinàmica d'avenços en la gràfica publicitària requereix una destresa constantment revisada en tecnologia informàtica i una actitud oberta a qualsevol innovació.

En aquest context, l'objectiu d'aquest cicle de formació específica és portar a terme un aprenentatge que conciliï tradició i modernitat, teoria i pràctica i tècnica i estètica. 

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària (LOE)

Família professional:
Comunicació gràfica i audiovisual

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Fonaments de la representació i l’expressió visual

 

Teoria de la imatge

 

Mitjans informàtics

 

Fotografia

 

Projectes de gràfica publicitària

 

Fonaments del disseny gràfic

 

Llenguatge i tecnologia audiovisual

 

Història de la imatge publicitària

 

Tipografia

 

Teoria de la publicitat i marketing

 

Bloc curricular centre

 

Formació i orientació laboral

 

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

Projecte integrat

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Comprèn activitats de gràfica publicitària, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculada a:

 • Empreses i estudis de disseny gràfic

 • Empreses i estudis de disseny de webs

 • Departaments creatius i d'art d'agències de publicitat i comunicació

 • Dissenyador gràfic independent (free-lance)

 • Departaments de disseny del sector editorial (diaris, revistes, llibres, publicacions digitals)

 • Departaments de disseny del sector audiovisual (televisions, publicitat digital, cine, productors)

 • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Proporciona a l'alumnat uns coneixements professionals que possibiliten l'anàlisi, la síntesi i el domini del llenguatge gràfic, dins els camps específics de la il·lustració.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització d'il·lustracions, l'anàlisi de propostes, la recerca documental i gràfica adient, l'aplicació del llenguatge gràfic atenent els aspectes comunicatius i estètics, la supervisió del procés d'edició d'originals, la selecció del procés de realització més adequat a cada proposta, i la utilització d'imatges d'acord amb els límits legals i ètics.

http://www.illustracio.com/

http://illustracio.blogspot.com.es/

   

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOE)

Família professional:
Comunicació gràfica i audiovisual

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Fonaments de la representació i l’expressió visual

 

Teoria de la imatge

 

Mitjans informàtics

 

Fotografia

 

Tècniques d’expressió gràfica

 

Representació espacial aplicada

 

Dibuix aplicat a la il·lustració

 

Història de la il·lustració

 

Projectes d’il·lustració

 

Producció gràfica industrial

 

Tècniques gràfiques tradicionals

 

Bloc curricular centre

 

Formació i orientació laboral

 

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

Projecte integrat

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Comprèn les activitats d'il·lustració, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

 • Edició

 • Grafisme editorial

 • Premsa periòdica

 • Publicita

 • Disseny gràfic

 • Producció de cinema i televisió

 • Material didàctic

 • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Facilita un nivell de coneixements que permet desenvolupar els projectes fins arribar a formalitzar els originals a partir de l'ús de l'ordinador com a eina principal de treball, i usar amb propietat la terminologia, la simbologia i altres elements comunicatius del disseny gràfic.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització de propostes gràfiques per a la intervenció industrial, l'operació de diferents tipus de màquines i sistemes propis de l'art final, la utilització d'equips d'elaboració, manipulació i arxiu de la imatge, i l'exploració, compaginació, tractament i postproducció d'imatges gràfiques i audiovisuals. 

Requisits d’accés als cicles de grau mitjà

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels títols següents:

Graduat/ada d’educació secundària obligatòria,

Títol universitari, o

Algun dels títols o acreditacions següents: tècnic/a o tècnic/a auxiliar de formació professional, tècnic/a superior o tècnic/a especialista de formació professional, dos cursos de BUP, acreditació de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional d’ensenyaments esportius o de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es pot accedir als cicles de formació específica de grau mitjà sense tenir els requisits acadèmics establerts mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova d’accés.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 17 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés (o complir-los durant l’any en què es fa la prova).

Titulació:
Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny   ASSISTENT AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÉS

Família Professional:
Disseny Gràfic

Nivell:
Grau Mitjà

Assignatures:

Dibuix artístic

 

Dibuix tècnic

 

Volum

 

Projectes

 

Mitjans informàtics

 

Fonaments del disseny gràfic

 

Tipografia

 

Història del disseny gràfic

 

 

 

Anglès tècnic

 

Producció i impressió

 

Autoedició

 

Formació i orientació laboral

 

Obra final

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí

Comprèn activitats d'art final, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

 • Disseny gràfic.

 • Preimpressió, edició i copisteria.

 • Comunicació visual i gràfica.

 • Grafisme.

 • Senyalització.

 • Publicitat i imatge corporativa.

 • Organització firal.

 • Publicacions i documentació interna d'entitats.

 • Material didàctic i cultural.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

Proporciona els coneixements necessaris per identificar els fonaments teòrics, tècnics i pràctics de l'autoedició, i per dominar els sistemes propis i els coneixements dels àmbits gràfics. Capacita, també, per seleccionar en cada cas els mètodes de treball més adients per obtenir els resultats idonis.

Amb aquests estudis es poden fer, entre d'altres, les tasques d'interpretació, execució i realització d'idees i projectes propis o aliens; la manipulació amb correcció d'estris i aparells; la realització de propostes gràfiques amb diferents programes informàtics; el manteniment dels equips d'arxiu i d'elaboració i manipulació de la imatge; el retoc de les imatges amb l'ajut de sistemes informàtics, i l'exploració, compaginació, tractament i postproducció d'imatges en produccions gràfiques i audiovisuals.

Requisits d’accés als cicles de grau mitjà

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels títols següents:

Graduat/ada d’educació secundària obligatòria,

Títol universitari, o

Algun dels títols o acreditacions següents: tècnic/a o tècnic/a auxiliar de formació professional, tècnic/a superior o tècnic/a especialista de formació professional, dos cursos de BUP, acreditació de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional d’ensenyaments esportius o de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es pot accedir als cicles de formació específica de grau mitjà sense tenir els requisits acadèmics establerts mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova d’accés.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 17 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés (o complir-los durant l’any en què es fa la prova).

Titulació:
Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny  ASSISTENT AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

Família Professional:
Disseny Gràfic

Nivell:
Grau Mitjà

Assignatures:

Dibuix artístic

 

Dibuix tècnic

 

Volum

 

Projectes

 

Mitjans informàtics

 

Fonaments del disseny gràfic

 

Tipografia

 

Història del disseny gràfic

 

 

 

Anglès tècnic

 

Edició Web

 

Multimedia

 

Formació i orientació laboral

 

Obra final

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí

Comprèn activitats d'autoedició, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

 • Disseny gràfic.

 • Arts gràfiques i copisteria.

 • Comunicació visual i/o gràfica.

 • Catàlegs i comunicacions.

 • Senyalització.

 • Publicitat i la imatge corporativa.

 • Món editorial.

 • Suport gràfic a l'organització firal.

 • Material didàctic i cultural.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Còmic pertany a la família professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

A Catalunya hi ha una llarga tradició d’il·lustradors i dibuixants d’humor de la que en som hereus.

L’objectiu d’aquests estudis és dotar a l’alumne d’una formació acadèmica i professionalitzadora, introduint-lo dins les diverses branques i gèneres del còmic i potenciant la seva creativitat dins del món de la narració gràfica a través de mitjans i tècnics varis.

Tanmateix introduir-lo al món històric i actual del Còmic i exercitar i dominar l’eina del dibuix com element imprescindible.

Contextualitzar l’obra gràfica dins d’un un mercat editorial, desenvolupar la creació gràfica i literària en guionatge, entenent el còmic com el cinema dibuixat.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic (LOE)

Família professional:
Comunicació gràfica i audiovisual

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Fonaments de la representació i l’expressió visual

 

Teoria de la imatge

 

Mitjans informàtics

 

Fotografia

 

Tècniques d’expressió gràfica

 

Representació espacial aplicada

 

Dibuix aplicat al còmic

 

Història del còmic

 

Projectes de còmic

 

Producció gràfica industrial

 

Guió i estructura narrativa

 

Bloc curricular centre

 

Formació i orientació laboral

 

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

Projecte integrat

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí

 

 

 

 

Web HIMYM Nil Miserachs (pdf)

 

 

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva (LOE)

Família professional:
Comunicació gràfica i audiovisual

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Fonaments de la representació i l’expressió visual

 

Teoria de la imatge

 

Mitjans informàtics

 

Projectes de gràfica interactiva

 

Recursos gràfics i tipogràfics

 

Llenguatge i tecnologia audiovisual

 

Història de la imatge audiovisual i multimèdia

 

Llenguatge de programació

 

Interfícies gràfiques d’usuari

 

Bloc curricular centre

 

Formació i orientació laboral

 

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

Projecte integrat

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda