Dota l'alumne d'una formació que li permet desenvolupar la projecció i la realització de creacions escultòriques, tant en la producció artística com en l'artesanal i/o industrial.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de l'establiment dels mitjans per donar a conèixer les millors condicions de la seva obra, l'anàlisi de les propostes, la col·laboració en la planificació i execució dels projectes, la coordinació dels grups de treball formats per diferents especialistes, l'estudi de les especificacions tècniques dels equips a càrrec seu i l'organització de les mesures per al seu manteniment, l'anàlisi de la documentació tècnica i iconogràfica dels projectes i l'organització dels recursos necessaris per a l’execució.

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques (LOE)

Família professional: Arts Aplicades de l'Escultura

Nivell: Grau superior

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

165

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix Artístic

55

UF1

Color.

UF1

 

 

55

 

UF2

Dibuix descriptiu analític: construcció, estructura i representació bidimensional.

 

UF2

 

 

55

 

UF3

Dibuix d’ interpretació: dimensió

comunicativa i expressiva.

 

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix tècnic

33

UF1

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria plana.

UF1

 

 

 

 

99

33

UF2

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria descriptiva.

UF2

 

 

33

 

UF3

Representació cnica de la forma:

comunicació, interpretació i valoració.

 

UF3

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Volum

55

UF1

Espai tridimensional.

UF1

 

 

 

 

 

165

 

55

 

UF2

La forma volumètrica: anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

55

 

 

UF3

La forma volumètrica: expressió, comunicació, interpretació i valoració de la representació tridimensional.

 

 

UF3

 

 

1r

 

Aplicacions informàtiques

33

UF1

Introducció als mitjans infortics.

UF1

 

 

99

33

UF2

Tècniques de representació 2D.

UF2

 

33

UF3

Tècniques de modelatge 3D.

UF3

 

 

 

1r

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

El marc legal de les arts plàstiques i

el disseny.

UF1

 

 

 

66

22

UF2

Incorporació al treball.

UF2

 

22

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora.

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Història de la escultura

16

UF1

Introducció a l’anàlisi artística.

UF1

 

 

 

 

99

17

UF2

Primeres manifestacions artístiques.

UF3

 

 

33

 

UF3

Evolució de les primeres manifestacions artístiques a la modernitat.

 

UF4

 

 

33

 

UF4

Evolució de l’art modern i l’art

contemporani.

 

UF6

 

 

 

 

1r

 

 

 

Projectes Escultòrics

11

UF1

Introducció als projectes.

UF1

 

 

 

 

165

 

66

 

UF2

Planificació i desenvolupament de processos de projectes d’escultura aplicada a l’espectacle.

 

UF2

 

 

22

 

UF4

Avaluació i comunicació de projectes.

 

UF4

 

2n

66

UF3

 

UF3

Execució de projectes escultòrics.

 

 

2n

 

Materials i tecnologia de la escultura.

49

UF1

 

UF1

Materials i recursos per a cniques

sostractives i additives.

 

 

99

 

50

 

UF2

 

 

UF2

Materials i recursos per a cniques de transició i deformació.

 

 

1r

 

33

UF1

Modelat i motlle perdut

UF1

 

 

 

 

165

33

UF2

Motlles recuperables flexibles.

UF2

 

16

UF3

Positivats i acabats policroms.

UF3

 

17

UF4

Encofrats i contenidors

UF4

 

 

2n

22

UF5

 

UF5

Motlles recuperables a peces.

22

UF6

 

UF6

Motlles flexibles: Oclusió i laminat.

 

 

22

UF7

 

UF7

Motlles del natural.

 

1r

 

 

Taller de pedra

75

UF1

 

UF1

Planificació i processos dobres

escultòriques en pedra.

 

 

165

 

2n

 

90

 

UF2

 

 

UF2

Aplicació cnica i realització d’obres

escultòriques en pedra.

 

 

2n

 

 

Taller de fusta

36

UF1

 

UF1

Introducció a la talla de fusta. Matèria

prima i eines.

 

 

165

74

UF2

 

UF2

Planificació, processos i procediments de

talla en fusta.

55

UF3

 

UF3

Aplicació i realització cnica de talla en

fusta.

1r

 

Taller de metall

99

UF1

Tècniques constructives bàsiques en

metall (metal·listeria)

UF1

 

 

165

2n

66

UF2

 

UF2

Tècniques tradicionals: la forja

2n

Taller d’acabats policroms

99

UF1

 

UF1

Introducció a les tècniques bàsiques

d’acabats policroms.

66

2n

Projecte integrat

99

UF1

 

UF1

Projecte integrat

99

2n

Crèdits de lliure disposició

99

UF1

 

UF1

Taller de fosa.

99

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: ECA0

Comprèn activitats escultòriques, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

 • Execució de peces escultòriques en tota mena de materials.

 • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.

 • Objectes d'ornamentació de caràcter efímer per a instal·lacions escenogràfiques.

 • Equipament de l'espai natural i urbà amb objectes tridimensionals.

 • Joguines de la més variada tipologia, així com elements de faràndula i d'animació popular.

 • Elements modulars per a ornamentació o altres usos.

 • Maquetes, prototipus i altres elements volumètrics per a l'arquitectura, l'urbanisme, la industria, la publicitat i el disseny gràfic i industrial.

 • Conservació i restauració del patrimoni artístic i arquitectònic.

 • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Capacita els professionals perquè puguin expressar artísticament una idea o un concepte mitjançant la talla en fusta.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la selecció del procediment, les tècniques i els materials més adients per fer una talla artística; de la col·laboració en la planificació i realització de les talles encomanades, de la conservació i restauració de talles, i de la investigació de nous materials i tècniques.

Titulació: Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Talla Artística en Fusta. (LOE)

Família Professional: Arts aplicades de l'escultura.

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

 

1r

 

 

Dibuix artístic

33

UF1

Llum i color. Iniciació

conceptual i tècnica.

UF1

 

 

66

 

UF2

Dibuix: anàlisi, estructura i

representació bidimensional. Iniciació conceptual i tècnica.

 

UF2

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Dibuix tècnic

 

33

 

UF1

 

 

UF1

Anàlisi, estructura i

representació tècnica de la

forma: Iniciació a la geometria plana.

 

 

 

66

 

 

33

 

 

UF2

 

 

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria descriptiva.

 

 

1r

 

 

Volum

33

UF1

Introducció al concepte despai

tridimensional.

UF1

 

 

 

99

 

66

 

UF2

La forma volumètrica: Iniciació a l’anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

 

1r

 

 

 

Historia de l’art i de l’escultura

22

UF1

Iniciació a la història de l’art i

als conceptes artístics.

UF1

 

 

 

 

66

 

22

 

UF2

Evolució de les arts de la prehistòria a la modernitat

 

UF2

 

 

22

 

UF3

Història de l’art i l’escultura del

segle XIX al segle XXI.

 

UF3

 

 

 

2n

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques

i el disseny. Iniciació.

 

 

66

22

UF2

 

UF2

Incorporació al treball. Iniciació.

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora. Iniciació.

2n

Anglès tècnic

66

UF1

 

UF1

Anglès tècnic.

66

1r

Mitjans infortics

33

UF1

Iniciació als mitjans infortics.

UF1

 

33

 

 

1r

 

 

Materials i tecnologia de la fusta

33

UF1

Materials. La fusta i els seus

derivats.

UF1

 

 

66

 

33

 

UF2

Processos per a la transformació de la fusta.

 

UF2

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

 

 

Taller de reproduccions en fusta

 

165

 

UF1

Introducció als processos i

procediments de reproduccions artístiques en fusta.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

858

 

165

 

UF2

Planificació, processos i procediments de reproduccions artístiques en fusta.

 

UF2

 

 

 

2n

 

214

 

UF3

 

 

UF3

Aplicació de tècniques i processos de reproduccions artístiques en fusta.

 

215

 

UF4

 

 

UF4

Execució de reproduccions artístiques en fusta.

2n

Obra Final

66

UF1

 

UF1

Obra final

66

2n

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

115

UF1

 

UF1

 

115

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matins

Codi: EC50

Comprèn activitats de talla en fusta realitzades com a artista autònom o associat, en grau divers, a empreses relacionades amb l'execució de talles artístiques en fusta i materials alternatius, embelliment d'àmbits arquitectònics, i objectes ornamentals commemoratius.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

Dota l'alumne d'unes capacitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de forja de metalls.

Qui faci aquests estudis estarà capacitat, entre d'altres, per a la selecció dels procediments, les tècniques i els materials més adients per a la realització d'una forja artística; per la conservació i restauració de forges; per  fer servir amb competència els materials tradicionals i innovadors de la forja artística i per la participarció  en programes de restauració del patrimoni artístic.

Video -> https://vimeo.com/247156806

Titulació: Tècnic d'arts plàstiques i disseny en Forja Artística (LOE)

Família Professional: Arts aplicades de l'escultura

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

 

PRIMER CURS

SEGON CURS

 

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

 

 

1r

 

 

Dibuix artístic

33

UF1

Llum i color. Iniciació

conceptual i tècnica.

UF1

 

 

 

66

 

UF2

Dibuix: anàlisi, estructura i

representació bidimensional.

Iniciació conceptual i tècnica.

 

UF2

 

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Dibuix tècnic

 

33

 

UF1

 

 

UF1

Anàlisi, estructura i

representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria plana.

 

 

 

66

 

 

 

33

 

 

UF2

 

 

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria descriptiva.

 

 

 

1r

 

 

Volum

33

UF1

Introducció al concepte despai

tridimensional.

UF1

 

 

 

99

 

 

66

 

UF2

La forma volumètrica: Iniciació a l’anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

Historia de l’art i de la forja

22

UF1

Iniciació a la història de l’art i

als conceptes artístics.

UF1

 

 

 

 

66

 

 

22

 

UF2

Evolució de les arts de la prehistòria a la modernitat

 

UF2

 

 

 

22

 

UF3

Història de l’art i l’escultura del

segle XIX al segle XXI.

 

UF3

 

 

 

 

2n

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques

i el disseny. Iniciació.

 

 

66

 

22

UF2

 

UF2

Incorporació al treball. Iniciació.

 

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora. Iniciació.

 

2n

Anglès tècnic

66

UF1

 

UF1

Anglès tècnic.

66

 

1r

Mitjans infortics

33

UF1

Iniciació als mitjans infortics.

UF1

 

33

 

 

1r

 

Materials i tecnologia: forja

33

UF1

Materials mel·lics.

UF1

 

 

66

 

33

UF2

Tecnologia dels metalls.

UF2

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

 

Taller de forja artística

 

214

 

UF1

Iniciació a les tècniques

constructives bàsiques en metall: metalisteria I.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

858

 

 

 

215

 

 

UF2

Iniciació a les tècniques constructives bàsiques en metall: metalisteria II.

 

 

UF2

 

 

 

 

2n

 

 

214

 

UF3

 

 

UF3

Iniciació a les tècniques tradicionals: La forja I.

 

 

215

 

UF4

 

 

UF4

Iniciació a les tècniques tradicionals: La forja II.

 

2n

Obra Final

66

UF1

 

UF1

Obra final

66

 

2n

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

115

UF1

 

UF1

 

115

 

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: EC30

Comprèn activitats de forja artística realitzades com a artista autònom o associat, en grau divers, en empreses relacionades amb l’execució de forges artístiques en metall, la serralleria, la reproducció o recreació d’objectes escultòrics, embelliment d’àmbits arquitectònics, i la conservació i restauració del patrimoni artístic.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

Dota l'alumne d'unes capacitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de fosa de metalls, especialment els bronzes.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la selecció del procediment, les tècniques tècnica i els materials més adients per a la realització d'una fosa artística o bany galvanoplàstic, assolirà l'ús amb competència dels materials tradicionals i innovadors de la fosa artística, el muntatge, desbarbament i la correcció d'imperfeccions i poliment de les obres, i la selecció i condicionament dels motlles que s'han de conservar.
 

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fosa Artística (LOE)

Família Professional: Arts aplicades de l'escultura

Nivell: Grau superior

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

165

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix Artístic

55

UF1

Color.

UF1

 

 

55

 

UF2

Dibuix descriptiu analític: construcció, estructura i representació bidimensional.

 

UF2

 

 

55

 

UF3

Dibuix d’ interpretació: dimensió

comunicativa i expressiva.

 

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix tècnic

33

UF1

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria plana.

UF1

 

 

 

 

99

33

UF2

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria descriptiva.

UF2

 

 

33

 

UF3

Representació cnica de la forma:

comunicació, interpretació i valoració.

 

UF3

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Volum

55

UF1

Espai tridimensional.

UF1

 

 

 

 

 

165

 

55

 

UF2

La forma volumètrica: anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

55

 

 

UF3

La forma volumètrica: expressió, comunicació, interpretació i valoració de la representació tridimensional.

 

 

UF3

 

 

1r

 

Aplicacions informàtiques

33

UF1

Introducció als mitjans infortics.

UF1

 

 

99

33

UF2

Tècniques de representació 2D.

UF2

 

33

UF3

Tècniques de modelatge 3D.

UF3

 

 

 

1r

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

El marc legal de les arts plàstiques i

el disseny.

UF1

 

 

66

22

UF2

Incorporació al treball.

UF2

 

22

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora.

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Història de la escultura

16

UF1

Introducció a l’anàlisi artística.

UF1

 

 

 

 

99

17

UF2

Primeres manifestacions artístiques.

UF3

 

 

33

 

UF3

Evolució de les primeres manifestacions artístiques a la modernitat.

 

UF4

 

 

33

 

UF4

Evolució de l’art modern i l’art

contemporani.

 

UF6

 

 

 

 

1r

 

 

 

Projectes de fosa artística

11

UF1

Introducció als projectes.

UF1

 

 

 

 

165

 

66

 

UF2

Planificació i desenvolupament de processos de fosa artística

 

UF2

 

 

22

 

UF4

Avaluació i comunicació de projectes.

 

UF4

 

2n

66

UF3

 

UF3

Execució de projectes de fosa artística.

 

2n

Materials i tecnologia dels metalls

49

UF1

 

UF1

Materials mel·lics per lescultura.

 

99

50

UF2

 

UF2

Tecnologia dels metalls per l’escultura.

 

 

1r

 

 

Taller de buidat i emmotllat

33

UF1

Modelat i motlle perdut

UF1

 

 

 

99

33

UF2

Motlles recuperables flexibles.

UF2

 

16

UF3

Positivats i acabats policroms.

UF3

 

17

UF4

Encofrats i contenidors

UF4

 

 

 

2n

 

 

Taller de fosa artística

99

UF1

 

UF1

Fonaments del taller de fosa.

 

 

528

250

UF2

 

UF2

Sistemes, tècniques i processos de fosa.

125

UF3

 

UF3

Metalls i aliatges. Fusió i colada.

Galvanoplàstia

 

 

54

UF4

 

UF4

Altres sistemes  de fosa.

 

 

 

2n

 

Ta ller de tecniques de restauració de meta lis de fosa

 

40

 

UFl

 

 

UFl

lntr oducció a les tecniques, ei nes i

mate rials de conservació i restauració de

metalls de fosa.

 

 

99

 

59

 

UF2

 

 

UF2

Aplicació de tecniques de conservació i restau ració de metalls de fosa.

2n

Projecte integrat

99

UFl

 

UFl

Projecte integrat.

99

2n

Credits  de lliure disposició

99

UFl

 

UFl

aller de metall

99

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: ECI0

Comprèn activitats de fosa artística i galvanoplàstia, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

 • Foneria

 • Banys galvanoplàstics.

 • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.

 • Joieria i bijuteria.

 • Sistemes de microfusió.

 • Equipament de l'espai natural i urbà.

 • Objectes ornamentals religiosos, esportius, commemoratius i altres.

 • Monuments commemoratius i els altres objectes propis de l'escultura aplicada.

 • Prototipus d'elements volumètrics per a l'arquitectura i l'urbanisme.

 • Conservació i restauració del patrimoni artístic.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

Les arts escèniques i les arts de l'escultura són abans ​de res, arts de l'espai, de l'home  i del temps. Aquestes similituds són l'A.D.N del cicle formatiu  de grau superior d'Escultura Aplicada a l'Espectacle.

Aquest cicle forma professionals amb coneixements en l'escultura efímera, muntatges i estructures escèniques, treballs amb 3D, modelat de prótesis, materials,  tecnologia i dibuix, tant tècnic com artístic.

Tots aquests coneixements van destinats a formar professionals que puguin treballar en l'àmbit del teatre, el cinema, l'òpera i les arts del carrer i tanmateix  en les noves propostes experimentals artístiques on l'espai és el protagonista.

Video...

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques (LOE)

Família professional: Arts Aplicades de l'Escultura

Nivell: Grau superior

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

165