Dota l'alumne d'una formació que li permet desenvolupar la projecció i la realització de creacions escultòriques, tant en la producció artística com en l'artesanal i/o industrial.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de l'establiment dels mitjans per donar a conèixer les millors condicions de la seva obra, l'anàlisi de les propostes, la col·laboració en la planificació i execució dels projectes, la coordinació dels grups de treball formats per diferents especialistes, l'estudi de les especificacions tècniques dels equips a càrrec seu i l'organització de les mesures per al seu manteniment, l'anàlisi de la documentació tècnica i iconogràfica dels projectes i l'organització dels recursos necessaris per a l’execució.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades de l'Escultura

Família professional:
Arts Aplicades de l'Escultura

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de les arts aplicades de l'escultura

90 hores

Dibuix artístic i color

195 hores

Geometria descriptiva

75 hores

Volum i projectes

225 hores

Recerca i projecció de l'escultura

300 hores

Taller de talla artística de fusta

165 hores

Taller de talla artística de pedra

165 hores

Taller de buidat i emmotllat artístics

165 hores

Taller de forja artística

165 hores

Taller de fosa artística

165 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

30 hores

Projecte final

75 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
ECA0

Comprèn activitats escultòriques, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

 • Execució de peces escultòriques en tota mena de materials.

 • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.

 • Objectes d'ornamentació de caràcter efímer per a instal·lacions escenogràfiques.

 • Equipament de l'espai natural i urbà amb objectes tridimensionals.

 • Joguines de la més variada tipologia, així com elements de faràndula i d'animació popular.

 • Elements modulars per a ornamentació o altres usos.

 • Maquetes, prototipus i altres elements volumètrics per a l'arquitectura, l'urbanisme, la industria, la publicitat i el disseny gràfic i industrial.

 • Conservació i restauració del patrimoni artístic i arquitectònic.

 • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Capacita els professionals perquè puguin expressar artísticament una idea o un concepte mitjançant la talla en fusta.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la selecció del procediment, les tècniques i els materials més adients per fer una talla artística; de la col·laboració en la planificació i realització de les talles encomanades, de la conservació i restauració de talles, i de la investigació de nous materials i tècniques.

Titulació:
Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Talla Artística en Fusta.

Família Professional:
Arts aplicades de l'escultura.

Nivell:
Grau Mitjà

Assignatures:

Història de la cultura i de l’art: arts aplicades de l’escultura

75 hores

Dibuix artístic

150 hores

Dibuix tècnic

75 hores

Volum

150 hores

Materials i tecnologia

30 hores

Taller de recerca

120 hores

Taller de talla en fusta

780 hores

Taller d’emmotllat i buidatge

90 hores

Formació i orientació laboral

50 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

55 hores

Obra final

25 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Matins

Codi
EC50

Comprèn activitats de talla en fusta realitzades com a artista autònom o associat, en grau divers, a empreses relacionades amb l'execució de talles artístiques en fusta i materials alternatius, embelliment d'àmbits arquitectònics, i objectes ornamentals commemoratius.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

Dota l'alumne d'unes capacitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de forja de metalls.

Qui faci aquests estudis estarà capacitat, entre d'altres, per a la selecció dels procediments, les tècniques i els materials més adients per a la realització d'una forja artística; per la conservació i restauració de forges; per  fer servir amb competència els materials tradicionals i innovadors de la forja artística i per la participarció  en programes de restauració del patrimoni artístic.

Video -> https://vimeo.com/247156806

Titulació:
Tècnic d'arts plàstiques i disseny en Forja Artística

Família Professional:
Arts aplicades de l'escultura

Nivell:
Grau Mitjà

Assignatures:

Història de la cultura i de l'art: arts aplicades de l'escultura

75 hores

Dibuix artístic

150 hores

Dibuix tècnic

75 hores

Volum

150 hores

Materials i tecnologia

30 hores

Taller de recerca

120 hores

Taller de forja

870 hores

Formació i orientació laboral

50 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

55 hores

Obra final

25 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí

Codi
EC30

Comprèn activitats de forja artística realitzades com a artista autònom o associat, en grau divers, en empreses relacionades amb l’execució de forges artístiques en metall, la serralleria, la reproducció o recreació d’objectes escultòrics, embelliment d’àmbits arquitectònics, i la conservació i restauració del patrimoni artístic.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

Dota l'alumne d'unes capacitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de fosa de metalls, especialment els bronzes.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la selecció del procediment, les tècniques tècnica i els materials més adients per a la realització d'una fosa artística o bany galvanoplàstic, assolirà l'ús amb competència dels materials tradicionals i innovadors de la fosa artística, el muntatge, desbarbament i la correcció d'imperfeccions i poliment de les obres, i la selecció i condicionament dels motlles que s'han de conservar.
 

Titulació:
Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Fosa Artística i Galvanoplàstia

Família Professional:
Arts aplicades de l'escultura

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de la cultura i de l'art: arts aplicades de l'escultura

75 hores

Dibuix artístic

150 hores

Dibuix tècnic

75 hores

Volum

150 hores

Materials i tecnologia

30 hores

Taller de recerca

120 hores

Taller en fosa i galvanoplàstia

750 hores

Taller d’emmotllat i buidat

120 hores

Formació i orientació laboral

50 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

55 hores

Obra final

25 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
ECI0

Comprèn activitats de fosa artística i galvanoplàstia, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

 • Foneria

 • Banys galvanoplàstics.

 • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.

 • Joieria i bijuteria.

 • Sistemes de microfusió.

 • Equipament de l'espai natural i urbà.

 • Objectes ornamentals religiosos, esportius, commemoratius i altres.

 • Monuments commemoratius i els altres objectes propis de l'escultura aplicada.

 • Prototipus d'elements volumètrics per a l'arquitectura i l'urbanisme.

 • Conservació i restauració del patrimoni artístic.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

Les arts escèniques i les arts de l'escultura són abans ​de res, arts de l'espai, de l'home  i del temps. Aquestes similituds són l'A.D.N del cicle formatiu  de grau superior d'Escultura Aplicada a l'Espectacle.

Aquest cicle forma professionals amb coneixements en l'escultura efímera, muntatges i estructures escèniques, treballs amb 3D, modelat de prótesis, materials,  tecnologia i dibuix, tant tècnic com artístic.

Tots aquests coneixements van destinats a formar professionals que puguin treballar en l'àmbit del teatre, el cinema, l'òpera i les arts del carrer i tanmateix  en les noves propostes experimentals artístiques on l'espai és el protagonista.

Video...

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
ECB0

“Les arts escèniques i les arts de l’escultura són abans que res, arts de l’espai, de l’home i del temps. Aquestes similituds són l’A.D.N del nou cicle d’Escultura Aplicada a l’Espectacle. Aquest cicle formarà professionals amb coneixements en l’escultura efímera, muntatges i estructures escèniques, treballs amb 3D, modelat de prótesis, materials i tecnologia i dibuix tant tècnic com artístic... Tots aquests coneixements están enfocats a formar professionals que puguin treballar en l’àmbit del teatre, el cinema, l’opera i arts del carrer, com en les noves propostes experimentals artístiques on l’espai és el protagonista”