Facilita els coneixements necessaris per formar professionals capaços d'elaborar models i maquetes com a apreciació volumètrica d'un projecte, i de participar en la determinació de les propietats formals dels objectes, per millorar-ne la comprensió i fer-los susceptibles, si escau, d'ésser reproduïts en sèrie.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de tasques vinculades a la realització de premaquetes, maquetes, models i prototips, la traducció volumètrica d'idees i projectes presentats en plànols bidimensionals, la interpretació de manera creativa d'esquemes i croquis, i la detecció de possibles dificultats de fabricació en models i maquetes.         

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i disseny en Modelisme i Maquetisme

Família professional:
Disseny Industrial

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història del disseny industrial

90 hores

Teoria i ciència del disseny

90 hores

Ergonomia i antropometria

75 hores

Dibuix del natural

120 hores

Dibuix tècnic

210 hores

Disseny assistit per ordinador

120 hores

Tècniques de comunicació

120 hores

Materials i tecnologia

90 hores

Taller de modelisme i maquetisme

750 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

100 hores

Projecte final

75 hores

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Comprèn les activitats de modelisme i maquetisme, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers), en un taller, estudi, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

 • Modelisme

 • Maquetisme

 • Disseny Industrial

 • Arquitectura

 • Decoració i interiorisme

 • Urbanisme

 • Rehabilitació del patrimoni artístic

 • Escenografia

 • Empreses constructores

 • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Capacita per elaborar models com a proposta referencial de disseny d'un projecte o una idea, i per participar en la determinació de les propietats formals dels objectes i la verificació de la viabilitat.

Amb aquests estudis s'estarà capacitat, entre d'altres, per portar a terme activitats relacionades amb la realització de models industrials i prototips, la recomanació de possibles materials i acabaments dels productes, l'adequació del nivell d'informació a cada escala o proporció, i la detecció de dificultats de fabricació evidenciades en l'elaboració de models i maquetes.

      

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme Industrial

Família professional:
Disseny Industrial

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història del disseny industrial

90 hores

Teoria i ciència del disseny

90 hores

Ergonomia i antropometria

75 hores

Dibuix del natural

120 hores

Dibuix tècnic

210 hores

Disseny assistit per ordinador

120 hores

Tècniques de comunicació

120 hores

Materials i tecnologia

90 hores

Taller de modelisme industrial

750 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

100 hores

Projecte final

75 hores

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Comprèn les activitats de modelisme industrial, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers), en un taller, estudi, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

 • Disseny industrial

 • Disseny gràfic

 • Empreses constructores

 • Arquitectura

 • Enginyeria

 • Metal·lúrgia

 • Indústries fabrils

 • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Aquest cicle forma professionals del disseny de mobles i elements afins que compten amb una bona preparació tècnica, artística i cultural.

Han de conjugar la idea, la tecnologia, els materials i els costos per a satisfer unes necessitats determinades i al mateix temps, contribuir al desenvolupament de la cultura contemporània i al progrés de la societat.

Primer curs comú

Teoria i ciència del disseny 90 hores
Geometria/Dibuix tècnic 150 hores
Tècniques de comunicació 120 hores
Dibuix del natural/artístic 120 hores
Materials i tecnologia 90 hores
Història del disseny industrial/moble 45 hores
Taller 240 hores

 

Segon curs

Dibuix artístic 60 hores
Materials i tecnologia 90 hores
Història del moble 75 hores
Ergonomia i antropometria 75 hores
Projectes i metodologia: mobiliari 390 hores
Formació i orientació laboral 69 hores
Disseny assistit per ordinador 120 hores
Projecte final