Horari de Secretaria :

SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

de Dilluns a Divendres: 11h a 13h  

Dimarts: tardes - 16h a 18h

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE A LA SEU DE SANT GERVASI (CIUTAT DE BALAGUER)

SEU DE SANT ANDREU (atenció de la Secretària a alumnat i professorat)

Dilluns: matins: 13h a 14h / tardes: 15,30h a 17h


*Aquest horari es de l'1 d'octubre al 30 de maig.
De l'1 de juny al 30 de setembre només horari de matí a Sant Gervasi (Dilluns inclòs d'11h a 13h).

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

20/03/20 - IMPORTANT: Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència (més informació).

 

Inscripció: del 16 al 26 de març de 2020

RESOLUCIÓ EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020. 

Informació sobre presentació de documentació i inscripcions a les proves d’accés i d’obtenció de títol davant les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Cicles Mitjans

Enllaç a la informació sobre les proves de Cicle Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny

Enllaç a la inscripció a les proves de Cicle Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny

Cicles Superiors

Enllaç a la informació sobre les proves de Cicle Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Enllaç a la inscripció a les proves de Cicle Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D'ACCÉS
(publicat a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces)

Material - Cicles Mitjans d'Arts Plàstiques i Disseny
Material - Cicles Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny


IMPORTANT!

*TRÀMITS DEPARTAMENT EDUCACIÓ, SERVEIS TERRITORIALS I CEB*

Han comunicat que els tràmits seran a través del canal electrònic de la plataforma *tràmits Gencat* mitjançant els diferents models específics, o en el seu defecte, mitjançant la petició genèrica.

http://web.gencat.cat/ca/tramits

Si es vol contactar amb el Departament ha de ser a través de la *bústia de contacte* (correu de contacte).

20/03/20 - IMPORTANT: Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència (més informació).

 

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A CICLES

Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny
Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A BATXILLERAT ARTÍSTIC 

Enllaç a preinscripció BATXILLERAT ARTÍSTIC

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 

MATRÍCULA CURS (2019-2020) ALUMNAT DE NOU ACCÉS

(Vacants - matrícula directa per ordre d'arribada)

Els aspirants interessats amb requisits acadèmics podran efectuar una matricula directa a Secretaria - Sant Gervasi, horari secretaria, sempre que aportin la documentació corresponent i el formulari de matricula omplert (a seguir les instruccions indicades en aquest punt)


Cicles amb vacants:

- CM Forja artística
- CS Joieria artística / CS Esmalts artístics al foc sobre metalls
- CS Arts aplicades al mur
- CS Enquadernació artística
- CS Ceràmica artística
- CS Tècniques escultòriques / CS Escultura aplicada a l'espectacle
- CS Modelisme industrial / CS Modelisme i maquetisme / CS Mobiliari
- CS Aparadorisme
- CS Estampació i tintatges artístics / CS Puntes artístiques / CS Brodat i rebosters
- CS Estilisme d'indumentaria

 

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC

2 - CICLES MITJANS

3 - CICLES SUPERIORS

 

INSTRUCCIONS:

1. - Omplir la matrícula de manera online.

2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix.
El programa per imprimir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/

3. - Presentar la documentació en l'horari de secretaria.

4. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre.  Recomanable per agilitzar el procés.

També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria).
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.

5. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent.

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - MATRICULA ONLINE  - ALUMNES NOU ACCÉS (Fora de termini)

*Documentació impresa que es lliura a secretaria un cop l'alumnat formalitza la matricula en PDF: Instruccions book / Llistat - material

2 - CICLES MITJANS - MATRICULA ONLINE - ALUMNES NOU ACCÉS (Fora de termini)

3 - CICLES SUPERIORS - MATRICULA ONLINE - ALUMNES NOU ACCÉS (Fora de termini)

 


MATRÍCULA CURS (2019-2020) - ALUMNAT DEL CENTRE

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS:

- Omplir digitalment el pdf adjunt de matrícula, segons el tipus d'estudi LOE o LOGSE i seguir les instruccions marcades a la 1a pàgina del mateix.
- El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ 

L'alumnat del centre pendent de matricula al setembre haurà de formalitzar-la abans del començament de les classes.

En cas de recuperacions l'alumnat podrà fer la matrícula a partir del dia 10 de setembre. Per evitar cues es recomanable seguir la següent distribució:

- Cicles Mitjans: 10 de setembre.

- Cicles Superiors: 12 i 13 de setembre.


Calendari de Matriculació (juliol)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE) (Fora de termini)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE) (Fora de termini)


AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE 19'

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2019-2020)


Aquest curs ha canviat el procés i només es podrà sol.licitar mitjançat la seu electrònica del "Ministerio de Educación". 
Per fer-ho correctament cal llegir atentament la informació indicada a continuació:
 
Instruccions per l'alumnat
- El sol·licitant haurà d'estar donat d'alta en la SEU electrònica del "Ministerio de Educación". En el cas de ser la primera vegada que accedeix, podrà donar-se d'alta a través del següent enllaç general de la SEDE: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp  
 
- La sol·licitud de convalidació de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny sol es podrà emplenar i presentar a través de SEU electrònica. Per a accedir al tràmit, anar a Accés al servei online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=56  
 
El sol·licitant només podrà presentar una instància de sol·licitud de convalidacions per curs acadèmic. En aquesta sol·licitud es reflectiran els mòduls d'ensenyaments mínims del cicle que es cursa per als que se sol·licita convalidació amb independència del curs en el qual estigui matriculat. L'alumnat haurà d'anar a classe fins que no obtingui la confirmació de convalidació.
 
- Una vegada emplenada la instància de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar-la presencialment en format imprès, juntament amb la documentació requerida, en el seu centre educatiu (EASD - Llotja. Codi de centre: 08013329) per a la seva remissió al "Ministerio de Educación". La remissió per part del centre educatiu comportarà el registre de la instància en el "Ministerio" a l'efecte d'inici del procediment i còmput de terminis per a resoldre.

- Documentació a presentar per l'alumne
*Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.
* En el cas d'estudis universitaris, és recomanable aportar els programes oficials de les assignatures en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació. En tot cas, el "Ministerio de educación" podrà requerir aquells programes que estimi necessaris per a la resolució.
- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

- Format i lloc de presentació de la documentació
La documentació podrà presentar-se en suport digital quan es tracti de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques o en suport paper, i en aquest cas hauran de ser documents originals o còpies amb compulsa original que seran digitalitzats en el centre educatiu per a la seva remissió al "Ministerio de Educación".
El sol·licitant presentarà la documentació requerida a l'EASD - Llotja (horari de secretaria - seu Sant Gervasi) un cop feta la sol.licitud online. 
 
- Termini: 30 d'octubre del 2019

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament