IV Premi Art Byblio 2020

Inscripció

Descarregar bases

IV Premi del llibre d’artista per a Escoles i Universitats d’Art

L’escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona convoca el quart premi de llibre d’artista per a escoles d’àmbit nacional. Amb aquest premi es pretén impulsar la producció de llibres d’artista dins de les diferents escoles d’Art. Aquesta modalitat abasta una gran varietat de llenguatges plàstics i tècniques artístiques. L’objectiu d’aquest premi és anar creixent i aportant novetats al mateix temps que premiar l’apassionant món del llibre d’Artista.

Aquest any, i coincidint amb el vintè aniversari de la col·laboració de l’escola amb els artesans de paper japonès de la ciutat d’Aoya, es convoca un premi especial per a llibres realitzats amb paper japonès. La qualitat, la diversitat, així com la idònia impressió d’aquest paper, obre un ampli ventall d’experimentació dins del format del llibre.


PREMI ADQUISICIÓ: El primer premi consistirà en la compra del llibre per un preu fix de 1000 euros i diploma.

El treball guanyador passarà a formar part del fons de llibres d’Artista de l’EASD Llotja

SEGON PREMI: Dotat amb 400 euros i diploma.

PREMI ADQUISICIÓ PAPER JAPONÈS: Premi atorgat per l’associació de paperers d’Aoya (Tottori). El premi consistirà en la compra del llibre seleccionat per un preu fix de 500 euros i diploma. El treball guanyador passarà a formar part del fons del Museu de paper d’Aoya.

PREMI MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES: Es convoca un premi atorgat pel Museu dotat en un regal de 100 euros en paper fabricat pel molí i diploma.

PREMI RAIMA: Es convoca un premi especial, atorgat per Raima, per a llibres col·lectius presentats per les escoles, dotat amb un xec/regal Raima de 100 euros i diploma.

Les obres premiades seran exhibides a l’EASD Llotja del 28 de setembre al 30 d’octubre 2020 i posterior-ment al Museu Molí paperer de Capellades, coincidint amb l’exposició del XX aniversari de la col·laboració amb Aoya.

Totes les obres seleccionades es publicaran a la web de l’EASD Llotja i a la del Conservatori de les Arts del Llibre.

BASES

1. La inscripció és lliure i gratuïta

2. Participants

• Poden participar alumnes o col·lectius d’alumnes de qual-sevol escola del territori nacional que estiguin matriculats aquest any o que faci un any que hagin acabat els seus estu-dis i que treballin amb el llibre, en totes les seves concepci-ons. No podran participar els alumnes que hagin estat pre-miats amb el primer premi en les dues edicions anteriors del certamen.

3. Els llibres

• Es pot presentar una obra per participant, realitzada els darrers tres anys.

• No hi ha restricció ni de mida, ni de format, ni de tècnica. S’accepten llibres susceptibles d’edició així com peces úniques.

4. Dossier i fitxa d’inscripció

• L’enviament es farà a través de la web de l’EASD Llotja (www.llotja.cat) o a través de la web del Conservatori de les Arts del llibre (www.artsllibre.org) on s’ha d’omplir el for-mulari d’inscripció i adjuntar-hi un dossier en format PDF (màxim, 5 MB).

• El dossier PDF ha de contenir:

- 6 fotos mínim del llibre presentat.

- Petita memòria amb fitxa tècnica i descripció de l’obra.

- També s’ha de penjar a l’enllaç un clip inferior a 3 minuts i 20 MB que mostri el volum i l’interior del llibre.

5. Termini de presentació dels dossiers

• de l’1 de maig al 30 de juny de 2020

6. Selecció i enviament de les obres

• El jurat seleccionarà 25 obres i ho comunicarà a principis de setembre. Les peces seleccionades seran enviades a l’Escola:

EASD Llotja. C/ Pare Manyanet 40. Barcelona 08027 (tel. 934086789)
L’enviament i recollida de les obres aniran a càrrec dels participants, sense que correspongui reclamacions per pèrdues o desperfectes que es produeixin en el transport.
L’escola prendrà el màxim de cura en el transport i la manipulació de les obres però no respondrà dels desperfectes, sostraccions, pèrdues o accidents que se’n puguin derivar. Les obres es retornaran amb el mateix embalatge i el mateix mitjà de transport de l’enviament.

• La data límit per tal que les obres seleccionades arribin a destí és el 16 de setembre de 2020.
7. Notificació dels llibres premiats

• D’aquests 25 llibres seleccionats el jurat atorgarà els premis.

Art Byblio 2020

• Els/les artistes premiats/ades seran avisats directa-ment per l’organització. També es farà públic el resultat a la web de l’Escola.

•L’entrega dels premis tindrà lloc a la Biblioteca de Ca-talunya el 29 de setembre de 2020. Després de l’acta es realitzarà una visita al fons de llibres d’artista del segle XX de la Biblioteca.

8. El jurat decidirà els guanyadors dels premis atenent estrictament a criteris de qualitat i la seva decisió serà inapel·lable.

• La composició del jurat és la següent:

Victòria Rabal (Directora del Museu paperer de Capellades)

Pilar Vélez (Directora del Museu del Disseny, Barcelona)

Roser Pintó (Exdirectora de la Biblioteca de Catalunya)

Jesús Martínez Clarà (Crític d’Art, membre de l’ACA)

Juan Candón (Artista i exprofessor de tècniques de gra-vat de la “Escuela de Arte de Cádiz”)

Benjamín Álvarez (Artista i professor d’escultura de l’EASD Llotja

9. Dels artistes participants

• Els artistes hauran de ser els autors de les obres presentades i hauran d’estar en possessió de tots els drets d’autoria, d’exhibició i comunicació. En el cas que l’autoria sigui compartida, caldrà especificar-ho.

10. Sobre els drets

• Els autors cediran els drets de reproducció per a la difusió sempre dins de l’àmbit del premi, ja sigui via internet, premsa, mitjans audiovisuals i/o edicions en catàlegs o bé a través de qualsevol altre material promocional.

El llibre guanyador del premi passarà a formar part del fons d’obra de l’EASD Llotja.

11. Acceptació de les bases

• L’EASD Llotja es reserva el dret a resoldre, en la forma que consideri oportuna, qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.