Secretaria

Horari de Secretaria :

Seu Ciutat de Balaguer

Dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Dimarts i dijous: 16 a 18 hores

De l'1 de juny al 30 de setembre,(horari d'estiu), de dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

Calendari Curs- 2016-2017

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE EN CIUTAT DE BALAGUER, 17.


revisió de 20/04/2017


OFERTA EDUCATIVA CICLES FORMATIUS ESCOLA LLOTJA CURS 2016-2017


ENSENYAMENTS REGLATS CURS 2016-2017


INSTRUCCIONS DE 21 DE JUNY DE 2016, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, A PARTIR DEL CURS 2016-2017.

 


PROVES D’ACCÉS - 2017

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’ARTS PLASTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2017.

Informació Departament d’Ensenyament
 

EINES I MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D'ACCÉS

Material prova d'accés CF Grau Mitjà (part comuna)

Material prova d'accés CF Grau Superior (part comuna)

Material prova d'accés CF de Grau Superior i Mitjà (part especifica)

 


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS (2017-2018) alumnes nous al centre


Resolució ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

CALENDARI DE  PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plastiques y disseny
Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plastiques y disseny

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2016-2017)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent i lliurar-lo a la secretaria del centre amb la documentació sol·licitada abans del dia 31 octubre 2016

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
ORDRE ENS/71/2014, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6588/1345386.pdf