Secretaria

Horari de Secretaria :

Seu Ciutat de Balaguer

Dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Dimarts i dijous: 16 a 18 hores

De l'1 de juny al 30 de setembre (horari d'estiu), de dilluns a divendres: 11 a 13 hores

*L'atenció de la Secretària a l'horari d'estiu del 1 de juny al 30 de setembre és només de matí a la Seu de Sant Gervasi.

*L'horari de secretaria durant tot el procés de matrícula serà de 9:00 hores a 13:00 hores

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

Calendari Curs- 2017-2018

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE EN CIUTAT DE BALAGUER, 17.


revisió de 20/07/2017


OFERTA EDUCATIVA CICLES FORMATIUS ESCOLA LLOTJA CURS 2017-2018


ENSENYAMENTS REGLATS CURS 2017-2018


INSTRUCCIONS DE 29 DE JUNY DE 2017, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 


MATRÍCULA 2017 - 2018  (online)


Instruccions generals (a llegir abans d'omplir online la matrícula)

 

- Nous alumnes

Cicles Mitjans (alumnes en llista d'espera i preinscripció extraordinària) - del 4 al 8 de setembre.

Matrícula online (activa l'1 de setembre)

* Matrícula directa (alumnes amb requisits acadèmics) fins omplir les vacants per estricte ordre d'arribada (a 12/07/17 hi ha places lliures - no hi ha llista d'espera) pels següents cicles mitjans:

- EC30 - Forja artística - LOE

- EC50 - Reproduccions artístiques en fusta - LOE

Cicles Superiors (alumnes en llista d'espera i preinscripció extraordinària) - del 4 al 8 de setembre

Matrícula online (activa l'1 de setembre)

 

- Alumnes del Centre

Cicles Mitjans - fins el 8 de setembre

Cicles Superiors - fins el 8 de setembre

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE)
Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE)

Important:

*La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent

*Recordeu aportar la documentació: Original i fotocòpia / o còpia compulsada:

       - DNI / Passaport / NIE vigent

       - Targeta d'identificació sanitària (TIS)

       - Número d‘afiliació de la Seguretat Social

       - Justificant d'ingrés bancari

       - Menors d'edat: llibre de família, DNI - tutor/a

       - Cas de bonificació: Documentació original corresponent

       - Documentació corresponent que justifiqui els requisits acadèmics

 


PROVES D’ACCÉS - 2017

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’ARTS PLASTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2017.

Informació Departament d’Ensenyament
 

EINES I MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D'ACCÉS

Material prova d'accés CF Grau Mitjà (part comuna)

Material prova d'accés CF Grau Superior (part comuna)

Material prova d'accés CF de Grau Superior i Mitjà (part especifica)

 


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS (2017-2018) alumnes nous al centre


Resolució ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

CALENDARI DE  PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny
Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny

 


MATRÍCULA CURS (2017-2018) alumnes del centre (2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny - 10 i 11 de juliol
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny - 12, 13 i 14 de juliol
 

CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2016-2017)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent i lliurar-lo a la secretaria del centre amb la documentació sol·licitada abans del dia 31 octubre 2016

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
ORDRE ENS/71/2014, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6588/1345386.pdf