Cicles de Grau Superior

  Seu Sant Gervasi: C/ Ciutat de Balaguer, 17  08022 Barcelona. Tel 93 418 1720

  Seu Sant Andreu/sagrera: C/ pare Manyanet, 40   08027 Barcelona. Tel 93 340 5092

 

Cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny

Els cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny tenen per finalitat proporcionar als alumnes una formació de qualitat necessària per:
- Assolir la competència artisticoprofessional de cada títol.
- Respondre a les demandes derivades dels avenços tecnològics.
- Conèixer l'organització i característiques del sector artístic corresponent, la legislació laboral i els mecanismes d'inserció professional.
- Assolir els coneixements i habilitats necessàries per treballar en condicions de seguretat i prevenir possibles riscos derivats de les situacions de treball.
- Afavorir la creativitat, inherent a qualsevol activitat plàstica o de disseny i principal factor de valoració de l'obra artística.
- Adquirir capacitat d'investigació i recerca en els diferents camps artístics.

Durada i estructura
Els cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny s'agrupen en diferents famílies professionals. La durada s'estableix per a cada cicle. El currículum inclou els ensenyaments teoricopràctics en centres educatius, una fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers i un projecte final.

Els ensenyaments teoricopràctics s'organitzen en mòduls, que són equivalents als dels termes matèria teòrica, matèria teoricopràctica i classes pràctiques.

Accés als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny
El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publica normalment el primer trimestre de l'any les condicions d'accés als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny, mitjançant resolució al DOGC.

Preinscripció
Aquells alumnes que vulguin cursar un cicle formatiu d'Arts Plàstiques hauran de sol·licitar la preinscripció en aquest centre.

Formació pràctica
Els cicles de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny inclouen fases de formació pràctica en empreses, estudis o tallers que podran consistir en:
- Pràctiques en entitats de titularitat pública o privada.
- Treballs pràctics acadèmicament dirigits i integrats en el currículum del cicle de formació específica que es cursi, i es podran dur a terme en la pròpia escola.
Aquests treballs podran articular-se, si escau, amb el projecte final, sense que això suposi la no realització d'aquesta.
- Activitats fetes en el marc d'intercanvis nacionals o internacionals.

Les finalitats de la fase de formació pràctica són:
- Complementar els coneixements, habilitats i destreses dels mòduls que integren el currículum del cicle de formació específica que es cursi.
- Contribuir a assolir per part de l'alumnat les finalitats que s'estableixen en l'apartat  "objectiu" d'aquest document i, especialment, a la qualificació dels alumnes i a la comprensió de les relacions laborals.
- Avaluar els aspectes més rellevants de la competència professional adquirida per l'alumnat.

Projecte final
El currículum de cada cicle de formació específica determinarà les característiques del projecte final que hauran de superar els alumnes, un cop aprovats els corresponents mòduls per a l'obtenció del títol.

El projecte final té un caràcter global i integrador dels diferents sabers i tècniques presents en el cicle, i demostra l'assoliment del domini dels coneixements, processos i tècniques exigibles per a l'exercici professional en la corresponent especialitat.
L'alumne serà orientat pel centre educatiu, així com per d'altres professionals aliens.

Avaluació
L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i referida als mòduls, a la fase de formació pràctica i al projecte final.

La junta d'avaluació, en la sessió final d'avaluació, analitzarà el grau d'aprenentatge dels alumnes, considerant els objectius educatius i els criteris d'avaluació establerts en el currículum per a cada mòdul, per a la fase de formació pràctica i per al projecte final, com també la maduresa acadèmica dels alumnes en relació als objectius del cicle de formació específica.

La certificació dels ensenyaments cursats d'un cicle de formació específica detallarà les qualificacions obtingudes en cadascun dels mòduls que el componen, en la fase de formació pràctica i en el projecte final.

L'obtenció dels títols de Tècnic superior corresponents als cicles de formació específica de grau superior, requerirà l'avaluació positiva dels mòduls, de la fase de formació pràctica i del projecte final.

Avaluació de la fase de formació pràctica
Aquesta avaluació tindrà com a fonament els informes emesos pel responsable de formació de l'alumnat en el centre on s'hagi fet la fase de formació pràctica. Quan aquesta fase de formació pràctica correspongui a la realització de treballs acadèmicament dirigits i integrats en el currículum del cicle de formació específica, com també a activitats efectuades en el marc d'intercanvis nacionals o internacionals, l'avaluació serà responsabilitat del tutor de pràctiques.

Avaluació del projecte final
En l'avaluació del projecte final hi podran intervenir, a més del tutor del treball, que haurà de ser un professor del centre, un professional especialitzat i un representant d'entitats o institucions culturals i artístiques, sense que aquesta participació signifiqui cap tipus de vinculació laboral o administrativa amb el centre.

Titulació
La superació d'un cicle de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny de grau superior donarà dret a l'obtenció del títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny de la corresponent especialitat d'una família professional.

El títol de tècnic superior permetrà l'accés directe als estudis superiors que es determinin.

Distribució extraordinària dels cicles superiors - 3 x 2