T猫cniques Escult貌riques (Sant Andreu) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Dota l'alumne d'una formació que li permet desenvolupar la projecció i la realització de creacions escultòriques, tant en la producció artística com en l'artesanal i/o industrial.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de l'establiment dels mitjans per donar a conèixer les millors condicions de la seva obra, l'anàlisi de les propostes, la col·laboració en la planificació i execució dels projectes, la coordinació dels grups de treball formats per diferents especialistes, l'estudi de les especificacions tècniques dels equips a càrrec seu i l'organització de les mesures per al seu manteniment, l'anàlisi de la documentació tècnica i iconogràfica dels projectes i l'organització dels recursos necessaris per a l’execució.

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades de l'Escultura

Família professional:
Arts Aplicades de l'Escultura

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de les arts aplicades de l'escultura

90 hores

Dibuix artístic i color

195 hores

Geometria descriptiva

75 hores

Volum i projectes

225 hores

Recerca i projecció de l'escultura

300 hores

Taller de talla artística de fusta

165 hores

Taller de talla artística de pedra

165 hores

Taller de buidat i emmotllat artístics

165 hores

Taller de forja artística

165 hores

Taller de fosa artística

165 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

30 hores

Projecte final

75 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Comprèn activitats escultòriques, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

  • Execució de peces escultòriques en tota mena de materials.

  • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.

  • Objectes d'ornamentació de caràcter efímer per a instal·lacions escenogràfiques.

  • Equipament de l'espai natural i urbà amb objectes tridimensionals.

  • Joguines de la més variada tipologia, així com elements de faràndula i d'animació popular.

  • Elements modulars per a ornamentació o altres usos.

  • Maquetes, prototipus i altres elements volumètrics per a l'arquitectura, l'urbanisme, la industria, la publicitat i el disseny gràfic i industrial.

  • Conservació i restauració del patrimoni artístic i arquitectònic.

  • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)