Gravat i Tècniques d'Estampació

Blog Featured Image

Aquest cicle té la finalitat de formar professionals del gravat i l’estampació, tant a nivell artístic com tècnic.

En dos anys es prepara a l’alumne per treballar en un mitjà de creació i difusió artística que requereix una especial habilitat, no solament en la utilització de procediments consolidats, sinó també en la recerca de tècniques i materials.

L’activitat d’aquesta professió porta a l’obtenció d’imatges múltiples i limitades a partir de les tècniques de la xilografia, calcografia, litografia i serigrafia, reunint procediments tradicionals amb els darrers avenços tecnològics del gravat digital.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

La Llotja oferirà a partir de l’any que ve el cicle d’enquadernació i el de gravat en la modalitat de doble titulació. És a dir, en tres anys l’alumna podrà tenir els dos títols de cicle formatiu de Grau Superior.

L’alumna pot fer també un sol cicle formatiu, sent en aquest cas de dos anys i projecte final, tal com es feia fins ara.

En tots els casos l’alumna s’ha de matricular concretament a una de les especialitats. El primer any és comú, en la majoria de matèries, però ja existeix un desdoblament en els tallers. Els alumnes d’enquadernació tenen unes hores i uns continguts específics del taller d’enquadernació i els de gravat en el taller de gravat calcogràfic.

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

NOTA INFORMATIVA (pdf)

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gravat i Tècniques d'Estampació

Família professional:
Arts Aplicades al Llibre

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història del gravat

90 hores

Tècniques d'expressió: gravat

210 hores

Tècniques gràfiques industrials

105 hores

Fotografia

105 hores

Materials i tècniques

150 hores

Arquitectura i disseny del llibre

60 hores

Projectes de gravat

105 hores

Taller de litografia

225 hores

Taller de serigrafia

195 hores

Taller de gravat

465 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

90 hores

Projecte final

90 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Activitats de gravat i estampació realitzades com a artista autònom:

  • Creació de matrius i estampació per a altres artistes, o associat a un taller o empresa vinculat amb el gravat, l’estampació o l’edició gràfica

  • Il·lustració

  • Promoció d’obra gràfica i bibliofília

  • Assessorament vinculat al gravat i l’estampació

  • Vinculació amb galeries d’art

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)