Cicles de Grau Mitjà

  Seu Sant Gervasi: C/ Ciutat de Balaguer, 17  08022 Barcelona. Tel 934181720

  Seu Sant Andreu/sagrera: C/ pare Manyanet, 40   08027 Barcelona. Tel 93 340 5092

 

Cicles de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà

Els cicles de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny tenen per finalitat proporcionar als alumnes una formació de qualitat necessària per:
- Assolir la competència artisticoprofessional de cada títol.
- Respondre a les demandes derivades dels avenços tecnològics.
- Conèixer l'organització i característiques del sector artístic corresponent, la legislació laboral i els mecanismes d'inserció professional
- Assolir els coneixements i habilitats necessàries per treballar en condicions de seguretat i prevenir possibles riscos derivats de les situacions de treball.

Durada i estructura
Els cicles formatius de grau mitjà tenen una durada d'un o dos cursos, més la realització de l'Obra final.
El currículum inclou els ensenyaments teoricopràctics en centres educatius, una fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers i una obra final.

Accés als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny
El Departament d’Ensenyament publica normalment el primer trimestre de l'any les condicions d'accés als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny, mitjançant resolució al DOGC.

Preinscripció
Aquells alumnes que vulguin cursar un cicle formatiu d'arts plàstiques hauran de sol·licitar la preinscripció en aquest centre.

Formació pràctica
Els cicles de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny inclouen fases de formació pràctica en empreses, estudis o tallers que podran consistir en:
- Fer pràctiques en entitats de titularitat pública o privada.
- Fer treballs pràctics acadèmicament dirigits i integrats en el currículum del cicle de formació específica que es cursi, i es podran dur a terme en la mateixa escola.
Aquests treballs podran articular-se, si escau, amb l'obra final, sense que això suposi la no realització d'aquesta.
- La realització d'activitats efectuades en el marc d'intercanvis nacionals o internacionals.
Les finalitats de la fase de formació pràctica són:
- Complementar els coneixements, habilitats i destreses dels mòduls que integren el currículum del cicle de formació específica que es cursi.
- Contribuir a l'assoliment per part de l'alumnat de les finalitats que s'estableixen en l'apartat  "objectiu", d'aquest document i, especialment, a la qualificació dels alumnes i a la comprensió de les relacions laborals.
- Avaluar els aspectes més rellevants de la competència professional adquirida per l'alumnat.

Obra final
El currículum de cada cicle de formació específica determinarà les característiques del projecte/obra final que hauran de superar els alumnes, un cop aprovats els corresponents mòduls per a l'obtenció del títol.
L'obra final té un caràcter global i integrador dels diferents sabers i tècniques presents en el cicle, demostra l'assoliment del domini dels coneixements, processos i tècniques exigibles per a l'exercici professional en la corresponent especialitat.
L'alumne serà orientat pel centre educatiu, així com per d'altres professionals aliens.

Avaluació
L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i referida als mòduls, a la fase de formació pràctica i a l'obra final.
La junta d'avaluació, en la sessió final d'avaluació, analitzarà el grau d'aprenentatge dels alumnes, considerant els objectius educatius i els criteris d'avaluació establerts en el currículum per a cada mòdul, per a la fase de formació pràctica i per a l'obra final, com també la maduresa acadèmica dels alumnes en relació als objectius del cicle de formació específica.
La certificació dels ensenyaments cursats d'un cicle de formació específica detallarà les qualificacions obtingudes en cadascun dels mòduls que el componen, en la fase de formació pràctica i en l'obra final.
L'obtenció dels títols de tècnic, corresponents als cicles de formació específica de grau mitjà, requerirà l'avaluació positiva dels mòduls, de la fase de formació pràctica i de l'obra final.

Avaluació de la fase de formació pràctica
Aquesta avaluació tindrà com a fonament els informes emesos pel responsable de formació de l'alumnat en el centre on s'hagi fet la fase de formació pràctica. Quan aquesta fase de formació pràctica correspongui a la realització de treballs acadèmicament dirigits i integrats en el currículum del cicle de formació específica, com també a activitats efectuades en el marc d'intercanvis nacionals o
internacionals, l'avaluació serà responsabilitat del tutor de pràctiques.

Avaluació de l'obra final
En l'avaluació de l'obra final hi podran intervenir a més del tutor del treball, que haurà de ser un professor del centre, un professional especialitzat i un representant d'entitats o institucions culturals i artístiques, sense que aquesta participació signifiqui cap tipus de vinculació laboral o administrativa amb el centre.

Titulació
La superació d'un cicle de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà donarà dret a l'obtenció del títol de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny de la corresponent especialitat d'una família professional.
En cas que l'alumne hagi accedit a la formació artisticoprofessional específica de grau mitjà a través de la prova de maduresa, el títol de tècnic li donarà dret a accedir només a aquelles modalitats del batxillerat que es determinin.