Especialitat en Disseny de Producte

Blog Featured Image

Els ensenyaments superiors de disseny tenen com a finalitat la preparació de professionals del disseny qualificats per a la millora de la creació, l’elaboració, l’ús i el consum de les produccions industrials i dels serveis, mitjançant el desenvolupament integrat de les capacitats creatives, expressives, tecnològiques, d’investigació i pedagògiques.

L’especialitat de Disseny de Productes té per finalitat capacitar el dissenyador per a la configuració material i formal dels productes industrials.

El dissenyador de productes participa en el procés constitutiu del producte i té la responsabilitat de trobar la formula adequada a cadascuna de les situacions concretes d'ús, tenint-ne en compte la viabilitat tecnicoproductiva, econòmica, ambiental i sociocultural.

 

Ensenyaments a exhaurir

Especialitat en Disseny de Producte

1r curs (90 crèdits)(exhaurit)
2n curs (78 crèdits)(exhaurit)

3r curs (72 crèdits)
- Entorn professional (6 crèdits)
- Gestió empresarial (6 crèdits)
- Projecte de síntesi (27 crèdits)
- Assignatures optatives (19 crèdits)
- Assignatures de lliure elecció (14 crèdits)

L'assignatura pràctica professional (30 crèdits) es pot assignar a un curs o distribuir-la en més d'un, segons el centre i la disponibilitat de les empreses, estudis o tallers.

Projecte de fi de carrera.

El termini màxim per a la presentació i defensa del projecte serà el primer semestre del curs acadèmic següent a la superació de totes les assignatures que integren el currículum de l’especialitat (3 crèdits)
1 crèdit =10 hores lectives

Optatives del curs 2010-11

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Matí

El dissenyador o dissenyadora de productes, com a persona experta en la ideació i constitució d’objectes, té la responsabilitat de trobar fórmules adequades a cadascuna de les funcions d’aquests, tenint-ne en compte el seu atractiu, la idoneïtat sígnica i la viabilitat tecnicoproductiva, econòmica, mediambiental i sociocultural.

A més ha de conèixer amb profunditat els elements i mitjans industrials que permeten la materialització del producte dissenyat, ha d’estar capacitat per a la relació interdisciplinària, la recollida d’informació i la comunicació d’idees.

Així mateix, ha de ser capaç de generar i comunicar propostes que enriqueixin l’entorn sociocultural i connectin amb la sensibilitat del col·lectiu destinatari.

La titulació que s’obté en acabar aquests estudis és equivalent, a tots els efectes, a la d’una diplomatura universitària.