Joieria Artistica

Blog Featured Image

Proporciona els coneixements necessaris per personalitzar els projectes de joieria, fer aportacions creatives en els dissenys i argumentar-ne el concepte i el valor funcional i estètic.

També possibilita resoldre els problemes artístics i tècnics que es plantegen durant el procés de realització i efectuar el seguiment de les innovacions i noves propostes en l'àmbit del disseny i de l'art.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la creació de peces úniques com a joieria d'autor, el disseny de peces de joieria i estudi del prototip del sistema de reproducció i fabricació, la utilització de les tècniques de dibuix per poder esbossar les creacions, la realització de maquetes de les joies com a part de l'estudi del projecte, i la determinació del procediment tècnic de seriació i estudi del cost de fabricació.

http://llotjajoia.blogspot.com/

Cercador de Joies

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística

Família professional:
Joieria d'Art

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria

105 hores

Dibuix artístic i color

240 hores

Dibuix tècnic

120 hores

Disseny assistit per ordinador

105 hores

Anàlisi de l'obra artística

105 hores

Modelat i maquetisme

120 hores

Projectes de joieria

375 hores

Taller de joieria

540 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

25 hores

Projecte final

80 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Comprèn les activitats de joieria artística realitzades com a professional autònom, amb taller propi de disseny i elaboració de peces. També com associat, en grau divers, a un taller de joieria o una empresa, vinculada a la creació i producció de joies:

  • Com a dissenyador i realitzador de joies

  • Com a operari especialitzat en tallers de joieria

  • Com a coordinador en la gestió i control de la producció empresarial de joieria

  • En la modificació i restauració de peces de joieria

  • En el comerç especialitzat

  • En galeries d'art

  • En la conservació i restauració del patrimoni artístic

  • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)