Il·lustració (Sant Andreu) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Proporciona a l'alumnat uns coneixements professionals que possibiliten l'anàlisi, la síntesi i el domini del llenguatge gràfic, dins els camps específics de la il·lustració.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització d'il·lustracions, l'anàlisi de propostes, la recerca documental i gràfica adient, l'aplicació del llenguatge gràfic atenent els aspectes comunicatius i estètics, la supervisió del procés d'edició d'originals, la selecció del procés de realització més adequat a cada proposta, i la utilització d'imatges d'acord amb els límits legals i ètics.

http://www.illustracio.com/

http://illustracio.blogspot.com.es/

   

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOE)

Família professional:
Comunicació gràfica i audiovisual

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Fonaments de la representació i l’expressió visual

 

Teoria de la imatge

 

Mitjans informàtics

 

Fotografia

 

Tècniques d’expressió gràfica

 

Representació espacial aplicada

 

Dibuix aplicat a la il·lustració

 

Història de la il·lustració

 

Projectes d’il·lustració

 

Producció gràfica industrial

 

Tècniques gràfiques tradicionals

 

Bloc curricular centre

 

Formació i orientació laboral

 

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

Projecte integrat

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Comprèn les activitats d'il·lustració, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

  • Edició

  • Grafisme editorial

  • Premsa periòdica

  • Publicita

  • Disseny gràfic

  • Producció de cinema i televisió

  • Material didàctic

  • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)