Estampacions i Tintatges Artistics - Bordats i rebosters (Sant Gervasi) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Capacita per interpretar tendències, crear col·leccions i dissenyar estampats i productes tèxtils tintats i/o estampats. Capacita, també, per emprar els sistemes de creació i elaboració de productes, pel que fa tant a les tendències com a les aplicacions tècniques, i distingir les característiques pròpies del món de la moda (indumentària, llar, transports i complements).

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de l'estudi i interpretació de les tendències de cada temporada, la realització dels projectes amb cura dels aspectes estètics, tècnics, organitzatius i econòmics, la realització i coordinació de les col·leccions d'estampats, la intervenció en les campanyes de promoció de les col·leccions, la participació en salons, mostres i fires del sector tèxtil, i l'elaboració de fitxes i mostraris dels estampats.

https://www.llotjacreativitytextil.com/
 

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estampacions i Tintatges Artístics

Família professional:
Tèxtils Artístics

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història dels tèxtils artístics

105 hores

Tecnologia tèxtil

60 hores

Sociologia

60 hores

Mitjans audiovisuals

90 hores

Dibuix artístic

180 hores

Color

120 hores

Disseny assistit per ordinador

90 hores

Projectes: estampacions tèxtils

210 hores

Taller de teixits en baix lliç

150 hores

Taller d'estampacions i tintatges de teles

540 hores

Taller d'art tèxtil i de producte final

135 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

60 hores

Projecte final

90 hores

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Matí

Comprèn activitats i procediments d'estampacions i tintatges artístics, realitzats com a artista autònom o associat (en grau divers) a un taller, estudi, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

  • Disseny gràfic

  • Àmbits del sector tèxtil i de la indumentària

  • Sector de l'espectacle: instal·lacions, escenografies

  • Publicacions especialitzades

  • Difusió i gestió d'obra artística

  • Assessorament i formació artisticotècnics

  • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior pots accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Bens Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)