Assistent al producte gràfic imprés (Sant Andreu) - C.F. Grau mitjà

Blog Featured Image

Facilita un nivell de coneixements que permet desenvolupar els projectes fins arribar a formalitzar els originals a partir de l'ús de l'ordinador com a eina principal de treball, i usar amb propietat la terminologia, la simbologia i altres elements comunicatius del disseny gràfic.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització de propostes gràfiques per a la intervenció industrial, l'operació de diferents tipus de màquines i sistemes propis de l'art final, la utilització d'equips d'elaboració, manipulació i arxiu de la imatge, i l'exploració, compaginació, tractament i postproducció d'imatges gràfiques i audiovisuals. 

Requisits d’accés als cicles de grau mitjà

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels títols següents:

Graduat/ada d’educació secundària obligatòria,

Títol universitari, o

Algun dels títols o acreditacions següents: tècnic/a o tècnic/a auxiliar de formació professional, tècnic/a superior o tècnic/a especialista de formació professional, dos cursos de BUP, acreditació de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional d’ensenyaments esportius o de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es pot accedir als cicles de formació específica de grau mitjà sense tenir els requisits acadèmics establerts mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova d’accés.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 17 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés (o complir-los durant l’any en què es fa la prova).

Titulació:
Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny   ASSISTENT AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÉS

Família Professional:
Disseny Gràfic

Nivell:
Grau Mitjà

Assignatures:

Dibuix artístic

 

Dibuix tècnic

 

Volum

 

Projectes

 

Mitjans informàtics

 

Fonaments del disseny gràfic

 

Tipografia

 

Història del disseny gràfic

 

 

 

Anglès tècnic

 

Producció i impressió

 

Autoedició

 

Formació i orientació laboral

 

Obra final

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí

Comprèn activitats d'art final, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

  • Disseny gràfic.

  • Preimpressió, edició i copisteria.

  • Comunicació visual i gràfica.

  • Grafisme.

  • Senyalització.

  • Publicitat i imatge corporativa.

  • Organització firal.

  • Publicacions i documentació interna d'entitats.

  • Material didàctic i cultural.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).