Assistent al producte gràfic imprés (Sant Andreu) - C.F. Grau mitjà

Blog Featured Image

Facilita un nivell de coneixements que permet desenvolupar els projectes fins arribar a formalitzar els originals a partir de l'ús de l'ordinador com a eina principal de treball, i usar amb propietat la terminologia, la simbologia i altres elements comunicatius del disseny gràfic.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització de propostes gràfiques per a la intervenció industrial, l'operació de diferents tipus de màquines i sistemes propis de l'art final, la utilització d'equips d'elaboració, manipulació i arxiu de la imatge, i l'exploració, compaginació, tractament i postproducció d'imatges gràfiques i audiovisuals. 

Titulació: Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès (LOE)

Família Professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

1r

 

Dibuix artístic

33

UF1

Color. Iniciació

UF1

 

 

66

 

UF2

Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació

 

UF2

 

 

 

1r

 

 

Dibuix Tècnic

 

33

 

UF1

Anàlisi, estructura i representació de la

forma: Geometria plana. Iniciació.

 

UF1

 

 

 

66

 

33

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació de la

forma: Geometria descriptiva. Iniciació.

 

UF2

 

 

1r

 

Volum

33

UF1

Espai. Iniciació

UF1

 

 

99

 

66

 

UF2

Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació

 

UF2

 

1r

Projectes

 

33

 

UF1

Projectes. Iniciació

 

UF1

 

 

33

 

 

 

1r

 

 

 

Mitjans infortics

 

15

 

UF1

 

Introducció als mitjans infortics.

 

UF1

 

 

 

 

99

19

UF2

Introducció a la imatge bitmap.

UF2

 

20

UF3

Introducció a la imatge vectorial

UF3

 

 

45

 

UF4

Introducció a la composició i

l’autoedició

 

UF4

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Fonaments del disseny gràfic

 

33

 

UF1

Comunicació visual i disseny.

Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació

 

UF1

 

 

 

 

 

99

 

33

 

UF2

Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gfica. Iniciació

 

UF2

 

 

 

33

 

 

UF3

El projecte de disseny gràfic en diferents suports. El procés creatiu. Procés projectual i metodologia. Iniciació.

 

 

UF3

 

 

 

1r

 

 

Tipografia

 

20

 

UF1

Evolució històrica de la tipografia.

Iniciació.

 

UF1

 

 

 

99

35

UF2

Signe tipogràfic. Iniciació

UF2

 

44

UF3

Aplicació tipogràfica. Iniciació

UF3

 

 

 

1r

 

 

Història del disseny gràfic

 

15

 

UF1

Comunicació visual i les seves

manifestacions: El disseny gràfic

 

UF1

 

 

 

66

 

51

 

UF2

Història del disseny gràfic: Antecedents, evolució i actualitat.

 

UF2

 

 

2n

 

Anglès cnic

 

66

 

UF1

 

 

UF1

 

Anglès tècnic

 

66

 

 

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

 

 

 

Producció i impressió

 

 

60

 

 

UF1

 

 

 

UF1

 

Anàlisi del projecte i

preparació d’arxius. Iniciació.

 

 

 

 

 

165

 

80

 

UF2

 

 

UF2

 

Materials, suports i sistemes

d’impressió. Iniciació

 

 

 

25

 

 

 

UF3

 

 

 

 

UF3

 

 

 

Acabats, post-impressió i control de qualitat. Iniciació.

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Autoedició

 

45

 

UF1

 

 

UF1

Procés projectual i

metodologies del disseny.

 

 

 

 

377

 

90

 

UF2

 

 

UF2

Il·lustració, dibuix i

transformació d’elements.

90

UF3

 

UF3

Tractament de la imatge.

 

105

 

UF4

 

 

UF4

Tractament del text i

compaginació.

47

UF5

 

UF5

Alfabetització visual.

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Formació i orientació laboral

 

22

 

UF1

 

 

UF1

Marc legal de les arts

plàstiques i el disseny: Les

propietats especials. Iniciació

 

 

 

 

66

 

22

 

UF2

 

 

UF2

Incorporació al treball: el procés de cerca de feina. Iniciació.

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi. Iniciació

 

2n

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

 

200

 

UF1

 

 

UF1

Fase de pràctiques en

empreses, estudis o tallers

(FCT)

 

200

2n

Obra final

66

UF1

 

UF1

Obra final

66

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: CG20

Comprèn activitats d'art final, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

  • Disseny gràfic.

  • Preimpressió, edició i copisteria.

  • Comunicació visual i gràfica.

  • Grafisme.

  • Senyalització.

  • Publicitat i imatge corporativa.

  • Organització firal.

  • Publicacions i documentació interna d'entitats.

  • Material didàctic i cultural.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).