Assistent al producte gràfic interactiu (Sant Andreu) - C.F. Grau mitjà

Blog Featured Image

Proporciona els coneixements necessaris per identificar els fonaments teòrics, tècnics i pràctics de l'autoedició, i per dominar els sistemes propis i els coneixements dels àmbits gràfics. Capacita, també, per seleccionar en cada cas els mètodes de treball més adients per obtenir els resultats idonis.

Amb aquests estudis es poden fer, entre d'altres, les tasques d'interpretació, execució i realització d'idees i projectes propis o aliens; la manipulació amb correcció d'estris i aparells; la realització de propostes gràfiques amb diferents programes informàtics; el manteniment dels equips d'arxiu i d'elaboració i manipulació de la imatge; el retoc de les imatges amb l'ajut de sistemes informàtics, i l'exploració, compaginació, tractament i postproducció d'imatges en produccions gràfiques i audiovisuals.

Requisits d’accés als cicles de grau mitjà

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels títols següents:

Graduat/ada d’educació secundària obligatòria,

Títol universitari, o

Algun dels títols o acreditacions següents: tècnic/a o tècnic/a auxiliar de formació professional, tècnic/a superior o tècnic/a especialista de formació professional, dos cursos de BUP, acreditació de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional d’ensenyaments esportius o de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es pot accedir als cicles de formació específica de grau mitjà sense tenir els requisits acadèmics establerts mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova d’accés.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 17 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés (o complir-los durant l’any en què es fa la prova).

Titulació:
Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny  ASSISTENT AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

Família Professional:
Disseny Gràfic

Nivell:
Grau Mitjà

Assignatures:

Dibuix artístic

 

Dibuix tècnic

 

Volum

 

Projectes

 

Mitjans informàtics

 

Fonaments del disseny gràfic

 

Tipografia

 

Història del disseny gràfic

 

 

 

Anglès tècnic

 

Edició Web

 

Multimedia

 

Formació i orientació laboral

 

Obra final

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí

Comprèn activitats d'autoedició, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

  • Disseny gràfic.

  • Arts gràfiques i copisteria.

  • Comunicació visual i/o gràfica.

  • Catàlegs i comunicacions.

  • Senyalització.

  • Publicitat i la imatge corporativa.

  • Món editorial.

  • Suport gràfic a l'organització firal.

  • Material didàctic i cultural.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).