Com accedir-hi

Accés directe:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny amb places limitades.

Requisits acadèmics:
Tenir el batxillerat.
Prova d'accés per a majors de 19 anys complerts durant l'any en curs.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
En tots tres casos cal superar una prova específica d'accés.

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per cada curs escolar i publicades al DOGC.

La qualificació final de la prova d'accés resultarà de calcular la mitjana ponderada entre les parts A (representa el 40% del total) i B (representa el 60% del total). Per aprovar cal superar ambdues parts de la prova.

Dates de les proves

Resolució per la qual s'aproven les bases que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Homologació i convalidació d'estudis estrangers No universitaris:
Enllaç amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Homologació i convalidació d'estudis estrangers universitaris:
Enllaç amb el Ministerio de Educación