Espai comercial i disseny

- Nom de l’assignatura.

Espai comercial i disseny

- Professor que l’imparteix.

Francesc Aguilar Domenjó

Andrés Salguero Martínez

- Seu on s’imparteix.

Llotja Sant Gervasi

 

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

En aquesta optativa es pretén donar una visió global de l'espai comercial a partir del desenvolupament d'un únic projecte estructurat en tres fases i que es portarà a terme en equips interdisciplinaris.

En la primera fase del projecte, cada grup haurà de desenvolupar, a partir d'un tema comú, un estudi de tendències de mercat basat en els hàbits de compra i consum de la població. El resultat d'aquesta anàlisi ha de ser la proposta d'una possible oportunitat de negoci que se centri en un espai comercial.

Posteriorment s'haurà de planificar l'estratègia de marca i el concepte comercial de la idea de negoci, definint també el seu emplaçament i dates d'actuació.

Finalment es concretarà el disseny integral del punt de venda que haurà d'incloure la identitat corporativa, el disseny de l'espai, el visual merchandising, el packaging, el disseny de vestuari i la integració online.

Durant el curs comptarem amb la presència d'un estudi de disseny o especialistes en el tema a desenvolupar. La forma que tindrà aquesta intervenció, conferència, taller, etc., vindrà determinada per les característiques del projecte i l'opinió de les persones implicades.

 

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

Segueix un procés metodològic ordenat i lògic en la finalitat del projecte.

Planifica, gestiona  i desenvolupa idees per aconseguir una síntesi eficient.

Aplica i transfereix al projecte coneixements globals.

Aplica i comparteix  la reflexió pròpia i comuna respecte al problema de disseny.

Busca, analitza i selecciona en la recerca de propostes

Transfereix i aplica al projecte coneixements adquirits propis i aportats per la resta de l’equip.

Valora la incidència del disseny envers a aspectes socials, estètics, culturals, sostenibles i de qualitat productiva.

Coneix i usa materials i tecnologies adequades.

Aplica amb rigor les tècniques de representació en suport material i digital en la definició del projecte.

Aplica tècniques de presentació amb claredat comunicativa per l’explicació, acceptació i promoció del projecte.

Integra i desenvolupa els coneixements generals de disseny en projectes integrats d’abast pluridisciplinari.

Organitza i coordina l’execució de projectes de disseny.

Integra en el projecte el coneixement i anàlisi de les tendències de disseny actual.

Realitza estudis de viabilitat i previsió pressupostària.

Proposa solucions que aborden programes de disseny d’abast  pluridisciplinari

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

Despeses d’impressió.