Secretar铆a

Horari de Secretaria :

Seu Ciutat de Balaguer

Dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Dimarts i dijous: 16 a 18 hores

De l'1 de juny al 30 de setembre (horari d'estiu), de dilluns a divendres: 11 a 13 hores

En període de matriculació: de 9 a 13h. 

El lliurament de números serà limitat. En funció de l'afluència es podran treure abans de les 13h.

*L'atenció de la Secretària a l'horari d'estiu del 1 de juny al 30 de setembre és només de matí a la Seu de Sant Gervasi.

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

Calendari Curs- 2017-2018

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE EN CIUTAT DE BALAGUER, 17.


revisió de 03/07/2018


 

OFERTA EDUCATIVA CICLES FORMATIUS ESCOLA LLOTJA CURS 2018-2019


ENSENYAMENTS REGLATS CURS 2018-2019


INSTRUCCIONS DE 29 DE JUNY DE 2017, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 


VACANTS DE CICLE MITJÀ - CURS 2018-2019 


-  EC30 Forja artística

-  EC50 Reproduccions artístiques en fusta

Els aspirants interessats amb requisits acadèmics podran efectuar una preinscripció presencial al centre els dies 3, 4 i 5 de setembre.

Prèvia comunicació de l'escola, es procedirà a la matricula fins ocupar les vacants per ordre de nota, tenint en compte també la preinscripció extraordinària de les proves d'accés, els quals, tenen preferència.

 


MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DEL CENTRE  (2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


 
Un cop consultat el Calendari de Matriculació, omplir digitalment el pdf adjunt de matrícula, segons el tipus d'estudi LOE o LOGSE i seguir les instruccions marcades en la 1a pàgina del mateix.
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/


Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE)
 
 

MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DE NOU ACCÉS  (amb plaça assignada)


- CICLES SUPERIORS

 
INSTRUCCIONS:
1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix. 
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/
3. - Presentar la documentació a secretaria del centre en l'horari indicat, seguint aquest calendari i la inicial del primer cognom:
(És important seguir-ho per evitar cues)
                  
                  - 18 de juliol: de la A a la E
                  - 19 de juliol: de la F a la L
                  - 20 de juliol: de la M a la Q
                  - 23 de juliol: de la R a la Z
         
5. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre. Recomanable per agilitzar el procés. 
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria). 
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
6. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent. 


MATRICULA ONLINE - CICLES SUPERIORS - ALUMNES NOU ACCÉS

 


MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DE NOU ACCÉS  (amb plaça assignada)


- CICLES MITJANS
 
INSTRUCCIONS:
1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix. 
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/
3. - Presentar la documentació a secretaria del centre en l'horari indicat, seguint aquest calendari i la inicial del primer cognom:
(És important seguir-ho per evitar cues)
                  
                  - 4 de juliol: de la A a la D
                  - 5 de juliol: de la E a la H
                  - 6 de juliol: de la I a la L
                  - 9 de juliol: de la M a la P
                  - 10 de juliol: de la Q a la T
                  - 11 de juliol: de la U a la Z
 
5. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre.  Recomanable per agilitzar el procés. 
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria). 
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
6. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent. 

MATRICULA ONLINE - CICLES MITJANS - ALUMNES NOU ACCÉS
 

PROVES D’ACCÉS - 2018

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’ARTS PLASTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ ENS/3010/2017, de 22 de desembre, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018.

Inscripció i altre informació en aquest enllaç del Departament d’Ensenyament
 

EINES I MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D'ACCÉS

Material prova d'accés CF Grau Mitjà (part comuna)

Material prova d'accés CF Grau Superior (part comuna)

Material prova d'accés CF de Grau Superior i Mitjà (part especifica)

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament

- Residents fora de Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Ministerio de Educación

 


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS (2018-2019) alumnes nous al centre


RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

CALENDARI DE  PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny
Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny

 


OFERTA DE MÒDULS SOLTS PER A L'ALUMNAT SENSE REQUISITS 2017-2018Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l'oferta de mòduls solts per a l'alumnat sense requisits. L'alumne podrà demanar mitjançant la sol.licitud adjunta, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, 
al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. 
 
Instruccions:
 
La sol.licitud adjunta serà degudament omplerta digitalment i lliurada impresa a secretaria del centre a l'horari corresponent. 
Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l'alumne sobre la resolució de la seva sol.licitud.
 
Dates de presentació de sol.licitud: de l'11 d'octubre fins el 20 d'octubre.
 
Cicles oferts: són cicles 3x2 (en tres cursos es poden treure les 2 titulacions - opcional - amb un 1er. comú). 
L'alumne haurà de demanar 1 d'ells. 
Nota: El cicle Gravat i tècniques d’estampació no es pot demanar per què està complert.
Seus: SA= Sant Andreu - SG= Sant Gervasi
 
 
              CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR     
 
             Codi                     Cicle                         Llei         Torn      Seu
 
3x2       5152 -  Modelisme industrial           - LOGSE   - Tarda   - SG 
             5151 -  Modelisme i maquetisme    - LOGSE   - Tarda   - SG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                              Llei         Torn      Seu
 
3x2      5252 -             Joieria artística                               - LOGSE   - Tarda   - SA 
            5951 - Esmalts artístics  al foc sobre metalls        - LOGSE   - Tarda   - SA
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                              Llei         Torn      Seu
 
3x2      5855 - Projectes i direcció d’obres de decoració  - LOGSE   - Tarda   - SG 
            5853 -              Aparadorisme                               - LOGSE   - Tarda   - SG
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                          Llei         Torn      Seu
 
3x2       5351 -  Gravat i tècniques d’estampació          - LOGSE   - Tarda    - SA 
             5352 -  Enquadernació artística                       - LOGSE   - Tarda    - SA
 
Nota: en aquest 3x2 només queden vacants a Enquadernació artística. 
Gravat està complert i per tant, no es pot demanar.
 

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2017-2018)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent i lliurar-lo a la secretaria del centre amb la documentació sol·licitada abans del dia 31 octubre 2017

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


Tasas y precios públicos

"DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT"
ORDEN ENS/71/2014, de 10 de marzo, por la que se da publicidad de las tasas vigentes que gestiona el "Departament d'Ensenyament"
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6588/1345386.pdf