Modelat i emmollat

- Nom de l’assignatura.

   Modelat i emmotllat

- Professor que l’imparteix.

   Jordi Plana i Marquès

- Seu on s’imparteix.

  Sant Andreu.   Taller de Volum i Taller de Motlles en Ceràmica.

 

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 180 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present:

 

  Aquesta optativa pretén ser un inici a tots els creadors i dissenyadors que vulguin

  plasmar una idea formal en una forma real.

  Va destinat sobretot aquells que comencin en el món tridimensional i que vulguin

  conèixer el mon del disseny d´objectes es a dir en la seva configuració formal.

  Es pretén traslladar al camp tridimensional una idea amb creativitat i sensibilitat artística tenint en compte les característiques del material.

  Es important que un dissenyador-creador conegui i entengui les dues fases en  l´actuació professional del modelat i emmotllat.

  En la primera fase amb el disseny, projecció del projecte i en la segona fase en la realització, producció per esser resolta de forma artesanal.

  Entrarem en els tallers d´escultura i ceràmica de la seu de Sant Andreu per tal de treballar i realitzar els nostres models i motlles.

  Visualitzarem amb vídeos i fotografies els processos industrials que realitzen les empreses del sector de la ceràmica i d´escultura.

 

- Resultats d’ensenyament-aprenentatge. Concreció a partir del pla docent.

Coneix les aplicacions tècniques i/o els recursos emprats a la matèria.

Adquirir i conèixer els processos sobre la concepció i materialització del modelat i emmotllat, els seus mètodes i tècniques.

Pensar, sentir i treballar de manera creativa i original amb materials de gran plasticitat, per mitjà de tècniques additives, subtractives i constructives.

Interpreta possibilitats per afavorir processos d’ideació posterior.

Situa el contingut de la matèria en el procés de dissenyar.

   Sap interpretar els diferents conceptes de representació de l´espai i del volum en 

   el pla, sabent desenvolupar la visualització de les idees i la seva realització en formes

   tridimensionals.

   Aplicar la forma, funció i estructura: aspectes formals, funcionals i estructurals en la   

   concepció  i desenvolupament del volum.

Analitza i valora l’aplicació de tècniques i recursos en l’acció de disseny, compatible amb les necessitats estètiques i funcionals.

Analitzar i estudiar el comportament i les possibilitats estètiques , expressives del modelat i  l´emmotllat aplicats a un futur projecte industrial.

Planificar processos de modelat i emmotllat, tècnicament i econòmicament d´acord amb els recursos a l´abast.

  Cost aproximat en material o altres recursos.

  Degut al ser una optativa totalment de taller i  con que treballarem diferents materials   

  com el guix, fang, plastilines, cartró ploma, plàstics, elastòmers o resines.

  El taller té una despesa necessària per poder-lo realitzar aproximadament de 95 euros.