Panorama de l'art contemporani

- Nom de l’assignatura.

PANORAMA DE L’ART CONTEMPORANI

- Professor que l’imparteix.

MIREIA NAVARRA

- Seu on s’imparteix.

LLOTJA St.Gervasi

 

- Descripció de l’assignatura.

L’assignatura es planteja com un recorregut per les manifestacions estètiques i els comportaments artístics esdevinguts en el transcurs de la segona meitat del segle XX.
Es proporcionaran claus interpretatives per abordar el fenomen artístic i estètic  d’avantguarda analitzant el problema de l'expressió plàstica en l'evolució temporal de la cultura contemporània.
Ens centrarem en analitzar la crisi existencial  artístico-estètica posterior a la Segona Guerra Mundial i el sorgiment de nous moviments d’ avantguarda.
S'estudiarà la diversitat de propostes o tendències, els debats crítics, les relacions entre art i política, la posició dels artistes, les grans exposicions i el paper exercit pel mercat de l'art.
Coneixerem els principals  moviments artístics de les segones avantguardes del segle XX. Des de les propostes informalistes i de l’expressionisme abstracte, a la recuperació de la figuració i el món objectual de neodadás, nous realistes i moviments pop dels anys seixanta; de la recuperació de l’abstracció geomètrica dels optico-cinètics i el minimalisme, al desenvolupament del moviment conceptual i performatiu en les seves diferents modalitats (performance, happenings, body art); per acabar amb els plantejaments de la postmodernitat i de les darreres exploracions en l’àmbit tecnològic contemporani (Video-art i Net-art).
L’enfoc de l’assignatura s’adreça no només a l’adquisició de coneixements teòrics, sinó també a la consideració del potencial de referents, nexes, contactes i influències que aquestes propostes ètiques i estètiques analitzades poden aportar a la pràctica dels diferents projectes de disseny.


- Resultats d’aprenentatge.

1. Identificar i analitzar elements de l’art i del disseny d’un període determinat tot relacionant-los raonadament amb el període que els va produir.

2. Gestionar adequadament la informació.

3. Incrementar l’atenció sobre els diferents estímuls perceptius, i organitzar la seva significació.

4. Utilitzar la capacitat informativa, expressiva i comunicativa del llenguatge.

5. Establir connexions perceptives de cara a la creació i anàlisi del disseny.

6. Valorar i demostrar sensibilitat envers la funció i el paper de l’art i del disseny a la societat.

7. Tenir sentit crític. Exposar raonadament idees pròpies i alienes.

8. Mostrar un nivell òptim pel que fa a l’expressió verbal i escrita en català-castellà (ortografia i sintaxi).

9. Treballar de manera autònoma i en equip, valorant l’esforç del treball en equip.

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

Assignatura d’àmbit teòric que no  preveu cost en material.