Secretariat

Horari de Secretaria :

Seu Ciutat de Balaguer

Dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Dimarts i dijous: 16 a 18 hores

De l'1 de juny al 30 de setembre (horari d'estiu), de dilluns a divendres: 11 a 13 hores

En període de matriculació: de 9 a 13h. 

El lliurament de números serà limitat. En funció de l'afluència es podran treure abans de les 13h.

*L'atenció de la Secretària a l'horari d'estiu del 1 de juny al 30 de setembre és només de matí a la Seu de Sant Gervasi.

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

Calendari Curs- 2018-2019

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE EN CIUTAT DE BALAGUER, 17.


revisió de 03/09/2018


 

OFERTA EDUCATIVA CICLES FORMATIUS ESCOLA LLOTJA CURS 2018-2019


ENSENYAMENTS REGLATS CURS 2018-2019


INSTRUCCIONS DE 26 DE JULIOL DE 2018, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL, DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I DEL CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL DE GRAU MITJÀ I AL CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR, PER AL CURS 2018-2019

 


VACANTS DE CICLE SUPERIOR - CURS 2018-2019


- 5152 Modelisme industrial
- 5151 Modelisme i maquetisme
- 5252 Joieria artística
- 5951 Esmalts artístics al foc sobre metalls   
- 5351 Gravat i tècniques d’estampació
- 5352 Enquadernació artística
- 5751 Arts aplicades al mur 
- 5651 Estilisme d’indumentària
- 5855 Projectes i direcció d’obres de decoració
- 5853 Aparadorisme
- 6052 Puntes artístiques
- 6053 Brodat i rebosters
- 6054 Estampacions i tintatges artístics
- CEB0 Ceràmica artística
- CGD0 Gràfica interactiva
- CGH0 Còmic
- ECB0 Escultura aplicada a l‘espectacle
- ECA0 Tècniques escultòriques

Els aspirants interessats amb requisits acadèmics podran efectuar una matricula directa, sempre que aportin la documentació corresponent.

Les vacants seran ocupades a partir del 13 de setembre per ordre d'arribada fins omplir-les.

 


VACANTS DE CICLE MITJÀ - CURS 2018-2019 


-  EC30 Forja artística

-  EC50 Reproduccions artístiques en fusta

Els aspirants interessats amb requisits acadèmics podran efectuar una matricula directa, sempre que aportin la documentació corresponent.

Les vacants seran ocupades per ordre d'arribada fins omplir-les.

 


MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DEL CENTRE  (2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


 
A setembre els alumnes que manquin matricular-se han de fer-ho abans del 14 de setembre seguint les instruccions d'aquest punt.

En el cas de no haver-ho fet en aquestes dates, serà exepcionalment la 3ª setmana de setembre. Posteriorment, no podem garantitzar la matricula.
 
 
 
Un cop consultat el Calendari de Matriculació, omplir digitalment el pdf adjunt de matrícula, segons el tipus d'estudi LOE o LOGSE i seguir les instruccions marcades en la 1a pàgina del mateix.
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/


Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE)
 
 

MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DE NOU ACCÉS  (amb plaça assignada)
Setembre: el nou alumnat que es matriculi tant de cicles mitjans com superiors al setembre han de seguir les indicacions descrites en aquest punt en els apartats corresponents.

Important: només poden omplir i presentar la documentació a secretaria del centre l'alumnat amb plaça assignada.
 
- CICLES SUPERIORS
 
INSTRUCCIONS:
1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix. 
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/       
3. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre. Recomanable per agilitzar el procés. 
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria). 
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
4. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent. 


MATRICULA ONLINE - CICLES SUPERIORS - ALUMNES NOU ACCÉS

 


MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DE NOU ACCÉS  (amb plaça assignada)


- CICLES MITJANS
 
INSTRUCCIONS:
1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix. 
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/
3. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre.  Recomanable per agilitzar el procés. 
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria). 
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
4. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent. 

MATRICULA ONLINE - CICLES MITJANS - ALUMNES NOU ACCÉS
 

PROVES D’ACCÉS - 2018

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’ARTS PLASTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ ENS/3010/2017, de 22 de desembre, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018.

Inscripció i altre informació en aquest enllaç del Departament d’Ensenyament
 

EINES I MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D'ACCÉS

Material prova d'accés CF Grau Mitjà (part comuna)

Material prova d'accés CF Grau Superior (part comuna)

Material prova d'accés CF de Grau Superior i Mitjà (part especifica)

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament

- Residents fora de Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Ministerio de Educación

 


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS (2018-2019) alumnes nous al centre


RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

CALENDARI DE  PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny
Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny

 


OFERTA DE MÒDULS SOLTS PER A L'ALUMNAT SENSE REQUISITS 2017-2018Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l'oferta de mòduls solts per a l'alumnat sense requisits. L'alumne podrà demanar mitjançant la sol.licitud adjunta, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, 
al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. 
 
Instruccions:
 
La sol.licitud adjunta serà degudament omplerta digitalment i lliurada impresa a secretaria del centre a l'horari corresponent. 
Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l'alumne sobre la resolució de la seva sol.licitud.
 
Dates de presentació de sol.licitud: de l'11 d'octubre fins el 20 d'octubre.
 
Cicles oferts: són cicles 3x2 (en tres cursos es poden treure les 2 titulacions - opcional - amb un 1er. comú). 
L'alumne haurà de demanar 1 d'ells. 
Nota: El cicle Gravat i tècniques d’estampació no es pot demanar per què està complert.
Seus: SA= Sant Andreu - SG= Sant Gervasi
 
 
              CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR     
 
             Codi                     Cicle                         Llei         Torn      Seu
 
3x2       5152 -  Modelisme industrial           - LOGSE   - Tarda   - SG 
             5151 -  Modelisme i maquetisme    - LOGSE   - Tarda   - SG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                              Llei         Torn      Seu
 
3x2      5252 -             Joieria artística                               - LOGSE   - Tarda   - SA 
            5951 - Esmalts artístics  al foc sobre metalls        - LOGSE   - Tarda   - SA
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                              Llei         Torn      Seu
 
3x2      5855 - Projectes i direcció d’obres de decoració  - LOGSE   - Tarda   - SG 
            5853 -              Aparadorisme                               - LOGSE   - Tarda   - SG
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                          Llei         Torn      Seu
 
3x2       5351 -  Gravat i tècniques d’estampació          - LOGSE   - Tarda    - SA 
             5352 -  Enquadernació artística                       - LOGSE   - Tarda    - SA
 
Nota: en aquest 3x2 només queden vacants a Enquadernació artística. 
Gravat està complert i per tant, no es pot demanar.
 

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2017-2018)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent i lliurar-lo a la secretaria del centre amb la documentació sol·licitada abans del dia 31 octubre 2017

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


Tasas y precios públicos

"DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT"
ORDEN ENS/71/2014, de 10 de marzo, por la que se da publicidad de las tasas vigentes que gestiona el "Departament d'Ensenyament"
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6588/1345386.pdf