Secretariat

Horari de Secretaria :

Seu Ciutat de Balaguer

Dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Dimarts i dijous: 16 a 18 hores

De l'1 de juny al 30 de setembre (horari d'estiu), de dilluns a divendres: 11 a 13 hores

*L'atenció de la Secretària a l'horari d'estiu del 1 de juny al 30 de setembre és només de matí a la Seu de Sant Gervasi.

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

Calendari Curs- 2017-2018

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE EN CIUTAT DE BALAGUER, 17.


revisió de 15/05/2018


 

OFERTA EDUCATIVA CICLES FORMATIUS ESCOLA LLOTJA CURS 2018-2019


ENSENYAMENTS REGLATS CURS 2018-2019


INSTRUCCIONS DE 29 DE JUNY DE 2017, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


PROVES D’ACCÉS - 2018

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’ARTS PLASTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ ENS/3010/2017, de 22 de desembre, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018.

Inscripció i altre informació en aquest enllaç del Departament d’Ensenyament
 

EINES I MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D'ACCÉS

Material prova d'accés CF Grau Mitjà (part comuna)

Material prova d'accés CF Grau Superior (part comuna)

Material prova d'accés CF de Grau Superior i Mitjà (part especifica)

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament

- Residents fora de Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Ministerio de Educación

 


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS (2018-2019) alumnes nous al centre


RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

CALENDARI DE  PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny
Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny

 


MATRÍCULA CURS (2017-2018) alumnes del centre (2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny - 10 i 11 de juliol
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny - 12, 13 i 14 de juliol
 

 


OFERTA DE MÒDULS SOLTS PER A L'ALUMNAT SENSE REQUISITS 2017-2018Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l'oferta de mòduls solts per a l'alumnat sense requisits. L'alumne podrà demanar mitjançant la sol.licitud adjunta, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, 
al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. 
 
Instruccions:
 
La sol.licitud adjunta serà degudament omplerta digitalment i lliurada impresa a secretaria del centre a l'horari corresponent. 
Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l'alumne sobre la resolució de la seva sol.licitud.
 
Dates de presentació de sol.licitud: de l'11 d'octubre fins el 20 d'octubre.
 
Cicles oferts: són cicles 3x2 (en tres cursos es poden treure les 2 titulacions - opcional - amb un 1er. comú). 
L'alumne haurà de demanar 1 d'ells. 
Nota: El cicle Gravat i tècniques d’estampació no es pot demanar per què està complert.
Seus: SA= Sant Andreu - SG= Sant Gervasi
 
 
              CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR     
 
             Codi                     Cicle                         Llei         Torn      Seu
 
3x2       5152 -  Modelisme industrial           - LOGSE   - Tarda   - SG 
             5151 -  Modelisme i maquetisme    - LOGSE   - Tarda   - SG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                              Llei         Torn      Seu
 
3x2      5252 -             Joieria artística                               - LOGSE   - Tarda   - SA 
            5951 - Esmalts artístics  al foc sobre metalls        - LOGSE   - Tarda   - SA
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                              Llei         Torn      Seu
 
3x2      5855 - Projectes i direcció d’obres de decoració  - LOGSE   - Tarda   - SG 
            5853 -              Aparadorisme                               - LOGSE   - Tarda   - SG
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Codi                     Cicle                                          Llei         Torn      Seu
 
3x2       5351 -  Gravat i tècniques d’estampació          - LOGSE   - Tarda    - SA 
             5352 -  Enquadernació artística                       - LOGSE   - Tarda    - SA
 
Nota: en aquest 3x2 només queden vacants a Enquadernació artística. 
Gravat està complert i per tant, no es pot demanar.
 

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2017-2018)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent i lliurar-lo a la secretaria del centre amb la documentació sol·licitada abans del dia 31 octubre 2017

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


Tasas y precios públicos

"DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT"
ORDEN ENS/71/2014, de 10 de marzo, por la que se da publicidad de las tasas vigentes que gestiona el "Departament d'Ensenyament"
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6588/1345386.pdf