Description of Studies

Titulació: Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Talla Artística en Fusta. (LOE)

Família Professional: Arts aplicades de l'escultura.

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

Mòdul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

 

1r

 

 

Dibuix artístic

33

UF1

Llum i color. Iniciació

conceptual i tècnica.

UF1

 

 

66

 

UF2

Dibuix: anàlisi, estructura i

representació bidimensional. Iniciació conceptual i tècnica.

 

UF2

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Dibuix tècnic

 

33

 

UF1

 

 

UF1

Anàlisi, estructura i

representació tècnica de la

forma: Iniciació a la geometria plana.

 

 

 

66

 

 

33

 

 

UF2

 

 

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria descriptiva.

 

 

1r

 

 

Volum

33

UF1

Introducció al concepte d’espai

tridimensional.

UF1

 

 

 

99

 

66

 

UF2

La forma volumètrica: Iniciació a l’anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

 

1r

 

 

 

Historia de l’art i de l’escultura

22

UF1

Iniciació a la història de l’art i

als conceptes artístics.

UF1

 

 

 

 

66

 

22

 

UF2

Evolució de les arts de la prehistòria a la modernitat

 

UF2

 

 

22

 

UF3

Història de l’art i l’escultura del

segle XIX al segle XXI.

 

UF3

 

 

 

2n

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques

i el disseny. Iniciació.

 

 

66

22

UF2

 

UF2

Incorporació al treball. Iniciació.

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora. Iniciació.

2n

Anglès tècnic

66

UF1

 

UF1

Anglès tècnic.

66

1r

Mitjans informàtics

33

UF1

Iniciació als mitjans informàtics.

UF1

 

33

 

 

1r

 

 

Materials i tecnologia de la fusta

33

UF1

Materials. La fusta i els seus

derivats.

UF1

 

 

66

 

33

 

UF2

Processos per a la transformació de la fusta.

 

UF2

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

 

 

Taller de reproduccions en fusta

 

165

 

UF1

Introducció als processos i

procediments de reproduccions artístiques en fusta.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

858

 

165

 

UF2

Planificació, processos i procediments de reproduccions artístiques en fusta.

 

UF2

 

 

 

2n

 

214

 

UF3

 

 

UF3

Aplicació de tècniques i processos de reproduccions artístiques en fusta.

 

215

 

UF4

 

 

UF4

Execució de reproduccions artístiques en fusta.

2n

Obra Final

66

UF1

 

UF1

Obra final

66

2n

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

115

UF1

 

UF1

 

115

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matins

Codi: EC50