Taller d'estampats

- Nom de l’assignatura.

   Taller d’estampats.

- Professor que l’imparteix.

   Miriam Albiñana

   Joan Albert Sánchez

- Seu on s’imparteix.

Ciutat de Balaguer

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 180 paraules, format narració). Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present:

Visualització, estudi i anàlisi dels estils actuals en les diferents tècniques tradicionals i actuals de l'estampació tèxtil, . Valor i cultura de la Estampació tèxtil ; per això és important adquirir eines tècnico-creatives relacionades amb les tendències del Gràfic de la moda tradicionals i actuals. Bases del coaching amb els recursos del Disseny Gràfic de la Moda. Brainstorming del món de la Moda tèxtil .Es treballa la capacitat d’expressió gràfica des del medi digital, així com l’adquisició de recursos per a la gestualitat i aplicació directa sobre el teixit. Observació de l’ús de l’estampació i diferents disciplines tèxtils en els diferents àmbits del mitjançant el visionat i anàlisi de projectes de gràfic, interior, moda i producte. També es fa un recorregut pels diferents mitjans expressius del Gràfic de la moda, tècniques i processos ,així com una recerca dels diferents àmbits tèxtils i dissenyadors, posant en comú aquesta recerca i la seva conceptualització.

- Resultats d’ensenyament-aprenentatge. Concreció a partir del pla docent.

Coneix les aplicacions tècniques i/o els recursos emprats a la matèria.

Adquireix recursos tècnics i creatius per a la representació i l’expressió en el medi digital i tradicional de les diferents tècniques d'estampats. Domina la identificació gestualitat, estils i i tècniques entesa com una oportunitat gràfica d’investigació constant. Raona i dóna sentit a la relació amb altres tècniques, ja siguin tradicionals com actuals.

Interpreta possibilitats per afavorir processos d’ideació posterior.

Sap extreure els paràmetres d’un estil o tendència en l'estampació tèxtil
i en dedueix la realització tècnica, com també l’ús posterior en el Gràfic de la Moda.

Idea propostes comunicatives a partir dels estils en diferents estampats.

Raona vers l’ús adequat i creatiu dels processos, dels fluxus de treball en el medi digital i tradicional. Concep el medi digital com una eina actual compatible amb les diferents tècniques tradicionals. Coneix els codis expressius de la narrativa del  gràfic tèxtil i les seves diferents aplicacions.

Situa el contingut de la matèria en el procés de dissenyar.

Situa les diferents tècniques d'estampació i la investigació en llenguatges gràfics en les fases del projecte de disseny. Aplica les possibilitats que ofereix les diferents tècniques apreses en el disseny dels processos i de les activitats del taller.

Analitza i valora l’aplicació de tècniques i recursos en l’acció de disseny, compatible amb les necessitats estètiques i funcionals.

Identifica i cataloga els estils tradicionals i actuals en el gràfic de la Moda.

Valora la significació del Gràfic de la Moda en els diferents àmbits del disseny.

Interpreta el llenguatge significatiu, simbòlic del gràfic de la Moda.

Investiga, documenta ,analitza i valora projectes de disseny del gràfic tèxtil: el color, els motius ,el producte final.

- Cost aproximat en material o altres recursos.

El desenvolupament de l’assignatura representa un cost. En general, l’alumnat comparteix un material comú per tot el grup però hi ha una part del material que és d'ús personal ,el primer dia de classe es donarà un llistat del material que s'utilitzarà durant el curs.