Documental fotogr脿fic

Nom de l’assignatura: Documental fotogràfic

Professor que l’imparteix: Silvia Valls

Seu. Ciutat de Balaguer.

Breu descripció de l’enfoc i del contingut.

La fotografia documental ha estat potser un del gèneres més arrelat des dels orígens de la fotografia per aquella associació de la seva gènesis tecnològica amb l’objectivitat, amb la representació de la realitat tal com és.

Talment, des d’aquest punt de vista, la fotografia documental pot ser considerada com a “mirall” del temps, de la historia o de l’actualitat; com imatge del món o descripció de les coses; com instrument científic per fixar o comunicar observacions i experiències; i, també, com a document d’identitat o judicial.

Tenint en compte que aquesta optativa s’ofereix a l’alumnat de disseny, en les seves quatre branques, i no a un alumnat de grau d’Imatge o de Fotoperiodisme, s’ha optat per donar més èmfasis a l’ús de la fotografia com a “servidora de la ciència i de les arts”; és a dir, mostrar i ensenyar la fotografia com una eina potent a tenir en compte tan el procés creatiu – per observar, analitzar, descobrir, catalogar, etc – com a l’hora de mostrat l’obra acabada per a qualsevol futur dissenyador/a, sense obviar que, també,  li podem conferir  una impronta artística.

Així, aquesta optativa va dirigida a qualsevol que vulgui adquirir els coneixements teòrics i tècnics bàsics per a realitzar les seves pròpies fotografies amb coherència tècnico-artística.

Els continguts que es treballaran, agafant la fotografia d’aproximació i la  macrofotografia com a pràctica per endinsar-nos en el món del que és petit, del detall, són: la càmera fotogràfica, l’exposició i el processat correcte dels diferents formats digitals(JPEG/RAW),  gestió del color,  fotometria, il·luminació i llenguatge fotogràfic.

- Resultats d’ensenyament-aprenentatge. Concreció a partir del pla docent.

Coneix les aplicacions tècniques i/o els recursos emprats a la matèria.

Coneix i aplica els mecanismes d’una càmera fotogràfica implicats en el llenguatge fotogràfic.

Relaciona  els conceptes fotomètrics emprats en una presa fotogràfica.

Coneix els passos a seguir en la gestió del color des de la càmera/escàner a fins els dispositiu de sortida.

Planifica i selecciona l’equip fotogràfic adient en funció una idea, projecte o un encàrrec.

 Interpreta possibilitats per afavorir processos d’ideació posterior.

Incorpora criteris i procediments fotogràfics en fases del procés de dissenyar.

Raona vers l’ús adequat i creatiu dels processos, dels fluxos de treball en el medi digital i tradicional fotogràfic.

Coneix i aplica els codis expressius de la narrativa fotogràfica i les seves diferents aplicacions.

Situa el contingut de la matèria en el procés de dissenyar.

Analitza i estudia les possibilitats estètiques, expressives  de la fotografia d’aproximació i macrofotgrafia  aplicades a un projecte de disseny.

Aplica les possibilitats que ofereix les diferents tècniques apreses en els diferents àmbits del disseny.

Genera solucions fotogràfiques per diferents àrees o àmbits del disseny.

Analitza i valora l’aplicació de tècniques i recursos en l’acció de disseny, compatible amb les necessitats estètiques i funcionals.

Valora l’ús de la fotografia  en els diferents àmbits del disseny.

Investiga, documenta, analitza i valora projectes fotogràfics aplicables en el disseny.

- Cost aproximat en material o altres recursos.

Per la realització d’aquesta optativa és necessari tenir una càmera fotogràfica, analògica o digital, que ens permeti intercanviar objectius i treballar en mode manual.

El cost dels processos dels projectes que es plantegin s’intentaran adequar a les possibilitats de cada alumne.