Convalidacions cicles / més informació


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2020-2021)


Aquest curs ha canviat el procés i només es podrà sol.licitar mitjançat la seu electrònica del "Ministerio de Educación". 
Per fer-ho correctament cal llegir atentament la informació indicada a continuació:
 
Instruccions per l'alumnat
- El sol·licitant haurà d'estar donat d'alta en la SEU electrònica del "Ministerio de Educación". En el cas de ser la primera vegada que accedeix, podrà donar-se d'alta a través del següent enllaç general de la SEDE: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp  
 
- La sol·licitud de convalidació de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny sol es podrà emplenar i presentar a través de SEU electrònica. Per a accedir al tràmit, anar a Accés al servei online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=56  
 
El sol·licitant només podrà presentar una instància de sol·licitud de convalidacions per curs acadèmic. En aquesta sol·licitud es reflectiran els mòduls d'ensenyaments mínims del cicle que es cursa per als que se sol·licita convalidació amb independència del curs en el qual estigui matriculat. L'alumnat haurà d'anar a classe fins que no obtingui la confirmació de convalidació.
 
- Una vegada emplenada la instància de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar-la presencialment en format imprès, juntament amb la documentació requerida, en el seu centre educatiu (EASD - Llotja. Codi de centre: 08013329) per a la seva remissió al "Ministerio de Educación". La remissió per part del centre educatiu comportarà el registre de la instància en el "Ministerio" a l'efecte d'inici del procediment i còmput de terminis per a resoldre.

- Documentació a presentar per l'alumne
*Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.
* En el cas d'estudis universitaris, és recomanable aportar els programes oficials de les assignatures en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació. En tot cas, el "Ministerio de educación" podrà requerir aquells programes que estimi necessaris per a la resolució.
- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

- Format i lloc de presentació de la documentació
La documentació podrà presentar-se en suport digital quan es tracti de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques o en suport paper, i en aquest cas hauran de ser documents originals o còpies amb compulsa original que seran digitalitzats en el centre educatiu per a la seva remissió al "Ministerio de Educación".
El sol·licitant presentarà la documentació requerida a l'EASD - Llotja (horari de secretaria - seu Sant Gervasi) un cop feta la sol.licitud online. 
 
- Termini: 30 d'octubre del 2020

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament