Les 茅tudes

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOE)

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Nivell: Grau superior

Assignatures:

Mòdul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

 

1r

 

Fonaments de la representació i l’expressió visual

33

UF1

Elements plàstics i visuals. Morfologia i

dinamisme de la composició.

UF1

 

33

UF2

Llum i color. Relacions. Valors simbòlics.

UF2

 

33

UF3

Forma i espai. Anàlisi, representació i

interpretació creativa.

UF3

 

 

1r

 

Mitjans informàtics

15

UF4

Introducció als mitjans informàtics.

UF4

 

 

99

40

UF2

Tractament de la imatge bitmap.

UF2

 

44

UF3

Tractament de la imatge vectorial

UF3

 

1r

Teoria de la imatge

66

UF1

Teoria de la imatge

UF1

 

66

 

 

1r

 

 

Representació espacial aplicada

15

UF6

Introducció als sistemes de representació.

UF6

 

 

 

 

132

24

UF7

Sistema de representació dièdric.

UF7

 

30

UF8

Sistema de representació axonomètric.

UF8

 

40

UF9

Sistema de representació cònic.

UF9

 

23

UF10

Sistema de representació cònic. Il·luminació.

UF10

 

 

1r

 

Fotografia

15

UF1

Llenguatge fotogràfic.

UF1

 

 

99

42

UF2

Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge.

UF2

 

42

UF3

Fotografia aplicada a projectes de l’especialitat.

UF3

 

 

 

1r

 

 

Tècniques d’expressió

gràfica

66

UF1

Suports, eines i materials per a l’expressió

gràfica.

UF1

 

 

 

 

198

 

66

 

UF4

Ús i l’aplicació comunicativa i expressiva del

dibuix i el color.

 

UF4

 

 

2n

 

66

 

UF3

 

 

UF3

Maneig i experimentació amb les tècniques

d’expressió gràfica.

 

1r

 

Dibuix aplicat a la il·lustració

35

UF1

Esbós: Element constructiu i creatiu.

UF1

 

 

 

198

50

UF2

Figura humana estàtica i en moviment.

UF2

 

 

2n

57

UF3

 

UF3

Figura humana i animal: expressivitat

56

UF4

 

UF4

Espai. Paisatge natural i urbà

 

1r

 

 

Projectes d’il·lustració

20

UF2

Introducció als projectes d’il·lustració

UF2

 

 

 

350

150

UF6

Àmbits de la il·lustració

UF6

 

 

2n

155

UF7

 

UF7

Mitjans, suports i formats per a la il·lustració.

 

25

 

UF5

 

 

UF5

Anàlisi i presentació dels projectes

d’il·lustració.

 

 

2n

 

Tècniques gràfiques tradicionals

38

UF1

 

UF1

Tècniques d’impressió tradicional en relleu.

 

 

116

39

UF2

 

UF2

Tècniques d’impressió tradicional al buit.

39

UF3

 

UF3

Tècniques d’impressió tradicional en pla i en

tamís.

 

 

2n

 

Producció gràfica industrial

15

UF4

 

UF4

Anàlisi i preparació d’arxius per a la producció

gràfica.

 

 

66

36

UF2

 

UF2

Materials, suports i sistemes d’ impressió.

15

UF3

 

UF3

Acabats, post-impressió i control de qualitat.

 

2n

 

Història de la il·lustració

15

UF1

 

UF1

Comunicació gràfica i visual i les seves

manifestacions: La il·lustració.

 

 

99

84

UF2

 

UF2

Història de la il·lustració: Antecedents,

evolució i actualitat.

 

 

2n

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF2

 

UF2

Incorporació al treball: El procés de cerca de

feina.

 

 

 

66

22

UF3

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora: El treball

per compte propi.

22

UF1

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques i el disseny:

Les propietats especials.

2n

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

280

UF1

 

UF1

Fase de formació pràctica en empreses,

estudis o tallers

 

280

 

2n

 

Projecte integrat

99

UF1

 

UF1

Projecte integrat

 

132

33

PI

 

PI

Projecte integrat

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: CGB0