Secretaria

Horari de Secretaria :

 

SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

Dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Dimarts: 16 a 18 hores

De l'1 de juny al 30 de setembre (horari d'estiu), de dilluns a divendres: 11 a 13 hores

En període de matriculació al juliol: de 9 a 13h.

El lliurament de números serà limitat. En funció de l'afluència es podran treure abans de les 13h.

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE A LA SEU DE SANT GERVASI (CIUTAT DE BALAGUER) 

 

SEU DE SANT ANDREU (atenció de la Secretària a alumnat i professorat)

Dilluns: de 16 a 18 hores

*L'atenció de la Secretària a l'horari d'estiu del 1 de juny al 30 de setembre és només de matí a la Seu de Sant Gervasi.

 

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

 

Calendari Curs- 2018-2019


revisió de 08/03/2019


OFERTA EDUCATIVA CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT ARTÍSTIC - ESCOLA LLOTJA - CURS 2019-2020


ENSENYAMENTS REGLATS CURS 2019-2020


INSTRUCCIONS DE 26 DE JULIOL DE 2018, PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL, DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I DEL CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL DE GRAU MITJÀ I AL CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR, PER AL CURS 2018-2019

 


PROVES D’ACCÉS - 2019

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’ARTS PLASTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ EDU/222/2019, de 6 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2019.

Cicles Mitjans

Enllaç a la informació sobre les proves de Cicle Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny

Enllaç a la inscripció a les proves de Cicle Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny

Cicles Superiors

Enllaç a la informació sobre les proves de Cicle Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Enllaç a la inscripció a les proves de Cicle Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D'ACCÉS
(publicat a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces)

Material - Cicles Mitjans d'Arts Plàstiques i Disseny
Material - Cicles Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS (2019-2020) alumnes nous al centre


RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A CICLES

Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny
Enllaç a preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A BATXILLERAT ARTÍSTIC 

Enllaç a preinscripció BATXILLERAT ARTÍSTIC

 


MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DEL CENTRE  (2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


 
A setembre els alumnes que manquin matricular-se han de fer-ho abans del 14 de setembre seguint les instruccions d'aquest punt.

En el cas de no haver-ho fet en aquestes dates, serà exepcionalment la 3ª setmana de setembre. Posteriorment, no podem garantitzar la matricula.
 
 
 
Un cop consultat el Calendari de Matriculació, omplir digitalment el pdf adjunt de matrícula, segons el tipus d'estudi LOE o LOGSE i seguir les instruccions marcades en la 1a pàgina del mateix.
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/


Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE)
 
 

MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DE NOU ACCÉS  (amb plaça assignada)
Setembre: el nou alumnat que es matriculi tant de cicles mitjans com superiors al setembre han de seguir les indicacions descrites en aquest punt en els apartats corresponents.

Important: només poden omplir i presentar la documentació a secretaria del centre l'alumnat amb plaça assignada.
 
- CICLES SUPERIORS
 
INSTRUCCIONS:
1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix. 
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/       
3. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre. Recomanable per agilitzar el procés. 
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria). 
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
4. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent. 


MATRICULA ONLINE - CICLES SUPERIORS - ALUMNES NOU ACCÉS

 


MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DE NOU ACCÉS  (amb plaça assignada)


- CICLES MITJANS
 
INSTRUCCIONS:
1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix. 
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/
3. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre.  Recomanable per agilitzar el procés. 
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria). 
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
4. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent. 

MATRICULA ONLINE - CICLES MITJANS - ALUMNES NOU ACCÉS

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament

- Residents fora de Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Ministerio de Educación

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2018-2019)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent (3 fulls) i lliurar-lo a la secretaria del centre (Seu Sant Gervasi) amb la documentació sol·licitada abans del dia 25 octubre 2018

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
ORDRE ENS/71/2014, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6588/1345386.pdf