Convocat貌ria del Concurs de idees per la imatge gr脿fica del Punts verds de recollida selectiva...

Convocatòria del Concurs de idees per la imatge gràfica del Punts verds de recollida selectiva instal·lats a l'escola Llotja.

L'escola Llotja per tal d'aportar solucions i assumir compromisos cap a una ciutat més sostenible ha iniciat la seva participació amb l'anomenada Agenda 21.

La primera acció d'aquesta participació ha estat la ubicació de punts verds a les dues seus de l'escola.

Cada punt verd consta de tres contenidors: paper, envasos lleugers i rebuig. Els contenidors són independents però normalment es col·locaran junts: els tres contenidors ocupen una superfície de 900 mm d'amplada x 800 mm d'alçada.

El format dels contenidors és de 87 litres (280 x 510 x 762 mm) i es poden veure a l'escola i a la següent adreça web: http://www.avantsl.es/ficha_medium.html


BASES DEL CONCURS

1. Objecte
L'objecte d'aquest concurs és premiar el disseny de la imatge gràfica que senyalitzarà els Punts verds de l'escola i donarà informació envers el funcionament de la recollida selectiva.

2. Participació
La participació està oberta a tots els alumnes  matriculats a l'escola Llotja el curs 2011/12 independentment de l'especialitat que estudiïn.

Cada persona només pot presentar una única proposta de disseny de la imatge del Punt Verd, ja sigui individualment o bé formant part d’un equip. La coincidència d’una mateixa persona en més d’una proposta serà motiu de desqualificació de totes les propostes on aparegui.

3. Disseny
La proposta de disseny ha d'incloure:

A. La creació d'una marca/símbol/pictograma que identifiqui el punt verd (pot incloure o no la denominació de Punt Verd o Recollida Selectiva).

B. Cartell o altre suport amb la informació sobre quins residus corresponent a cada fracció. Aquest cartell anirà situat damunt de cadascun dels tres contenidors, la seva mida màxima és 900 x 300 mm. La informació que hi ha de constar es detalla a l'ànnex I d'aquestes bases.

C. Etiqueta identificativa de cada contenidor, mida 100x100 mm

4. Presentació
Les propostes de disseny, incloent-hi les diverses peces i una imatge fotorrealista del conjunt, s'enviaran via mail en format PDF o JPEG a: llotjaverda@gmail.com, signades amb un pseudònim al nom del arxiu i al assumpte del email haurà de constar CONCURS.

Amb cada original digital enviat per mail, l'autor lliurarà un sobre tancat a l'interior del qual constaran el nom, l'adreça, telèfon i adreça de correu electrònic del/la concursant. Aquest sobre s'entregarà a consergeria adreçat a: Agenda 21 Llotja.

Aquest sobre s'identificarà a l'exterior amb les següents dades:
Concurs de idees per a la creació de la imatge gràfica del Punt verd de l'escola Llotja
Pseudònim del/la concursant.

5. Criteris de valoració de les propostes
La valoració es centrarà en l’adequació de la proposta i la coherència amb la identitat del punt verd.

6. Termini de presentació
Les propostes es podren enviar via mail fins les 23.59h del dia 31 d'octubre de 2011.

7. Premi
S'estableix un premi únic per al concursant que hagi presentat la imatge seleccionada de 100€ en una targeta regal de Fnac.

8. Jurat
El jurat estarà format per un membre de la Comissió agenda 21, un membre de la Direcció de l'escola i el Coordinador dels estudis superiors de disseny gràfic.

9. Resolució del concurs
El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs si, segons el seu criteri, no s'ha presentat cap treball que compleixi els objectius definits en aquestes bases.

El jurat comunicarà directament el seu veredicte a la persona guanyadora, i es farà públic com a màxim el 10 d'octubre de 2011 al web i/o al facebook de l'escola.

10. Drets d'autoria, reproducció i utilització.
Les obres presentades han de ser originals i inèdites. L’escola Llotja es reserva els drets cedits en exclusiva de reproducció i utilització dels dissenys presentats, la seva publicació al web de l'escola i la posibilitat de fer una exposició amb les obres presentades.

Pel que fa als drets d’autoria i la utilització de tot el treball guanyador quedarà acollit a la normativa legal vigent.

La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. En cas necessari, el jurat és qui té el dret de realitzar-ne les interpretacions que corresponguin.

El guanyador es compromet si s'escau a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar-ne els originals necessaris per a la impressió correcta.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar per via mail a: llotjaverda@gmail.com

 

ANNEX I:


PAPER I CARTRÓ

SI:                                                                  NO:

Paper                                                              Papers plastificats o laminats

Cartró                                                             Cartró ploma

Tovallons nets                                                  Tetra brik

                                                                       Sistemes enquadernació (wire on, espiral, canutillo)

                                                                       Paper d'alumini


ENVASOS LLEUGERS
 
SI:                                                                   NO:

Plàstics                                                             Cartró ploma

Llaunes alumini                                                 Sprays de pintura o adhesius

Paper d'alumini

Llaunes de conserves

Tetra brik

Bosses de plàstic

Bosses de menjar de la màquina expenedora

Sistemes enquadernació (wire on, espiral, canutillo)

Acetats dels treballs

Maquetes de plàstic poliuretà o poliestiré

Estris escriptura plàstic (sense recipient de tinta)


REBUIG

SI:                                                                   NO*

Tovallons bruts                                                  Pintures, vernissos, adhesius i massilles

Restes de menjar                                               Piles

Cartró ploma                                                     Cartutxos toner i tinta

Sprays de pintura o adhesius                              Làmpares

                                                                        Medicaments

                                                                        * Aquest residus s'han de portar als punts verds de
                                                                        l'Ajuntament o als llocs on hagin contenidors
                                                                        adequats per a la seva recollida (medicaments:
                                                                        farmàcies, piles: biblioteques i mercats, etc).