Cal路ligrafia

Nom de l’assignatura.
  Cal·ligrafia

Professor que l’imparteix.
   Andrés Salguero Martínez

Seu on s’imparteix.
  Ciutat de Balaguer

Breu descripció de l’enfoc i del contingut:

L'origen de la paraula cal·ligrafia prové dels termes llatins cali, que significa bonic, bell de contemplar i grafia que traduït vol dir traçat, dibuix o escriptura manual. Cal·ligrafia, significa doncs, l'art d'escriure amb bellesa i gràcia.
Des de fa uns anys, la cal·ligrafia ha tornat a agafar protagonisme en la comunicació gràfica i s 'ha estès ràpidament a altres àmbits del disseny com són els estampats tèxtils, pintura mural, senyalització d'espais o en la customització de diferents tipus de productes.
És per això que l'optativa es planteja com una introducció a la cal·ligrafia dirigida als estudiants de totes les especialitats que vulguin adquirir els coneixements teòrics i tècnics per desenvolupar d'una manera autònoma i coherent les seves propostes cal·ligràfiques.
El curs abasta des de l'evolució i estructura de les escriptures històriques fins al coneixement de les tècniques i eines bàsiques, per després desenvolupar un treball més personal i expressiu en el suport o àmbit que l'alumne triï.
Els continguts que es treballaran són: història i evolució de l'escriptura, els principals alfabets, la pràctica cal·ligràfica, eines i materials, lettering i tècniques digitals.

Resultats d’ensenyament-aprenentatge. Concreció a partir del pla docent.

Coneix les aplicacions tècniques i/o els recursos emprats a la matèria.
Adquireix una perspectiva històrica de l'evolució de l’escriptura.
Coneix les estructures bàsiques dels principals alfabets històrics.
Utilitza de forma correcta diferents materials i eines cal·ligràfiques i de retolació.

Interpreta possibilitats per afavorir processos d’ideació posterior.
Cerca i analitza l'obra d'altres cal·lígrafs.
Combina diferents tècniques.
Experimenta amb les possibilitats expressives del traç gestual.
Valora les possibilitats creatives i comunicatives de materials i suports alternatius en la creació cal·ligràfica.

Situa el contingut de la matèria en el procés de dissenyar.
Planifica de manera coherent i estructurada un projecte cal·ligràfic.
Genera solucions cal·ligràfiques per diferents àrees o àmbits del disseny.
Transfereix els coneixements i habilitats cal·ligràfiques a objectes tridimensionals.

Analitza i valora l’aplicació de tècniques i recursos en l’acció de disseny, compatible amb les necessitats estètiques i funcionals.
Fa servir de manera coherent i raonada el tipus d'escriptura, la composició i el color segons el contingut i la finalitat del treball.
Aplica correctament la jerarquia visual i la cohesió de tots els elements visuals que composen el treball cal·ligràfic.
Utilitza les tècniques i materials adients segons el suport emprat.

Cost aproximat en material o altres recursos.
   Materials i eines d'escriptura (plomes, pinzells, tintes, aquarel·les,papers,...): 30/40 euros.