Disseny de muntatges ef铆mers

- Nom de l’assignatura.

Disseny de muntatges efímers

- Professor que l’imparteix.

Xavier Peiró i Carlos Souto

- Seu on s’imparteix.

Ciutat de Balaguer

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

L’enfoc de l’assignatura es basa en treballar el concepte de muntages efímers, amb dues activitats que s’ha de realitzar en grups, per tal de fomentar la interdisciplinarietat.

No es tracta només de fer un treball de grup sinó que és important que hi hagi una veritable interacció entre els diferents membres. La idea és que el treball sorgeixi de la reflexió, descoberta, negociació i presa de decisions que es vagin fent en grup. És molt important que es comparteixint les idees dels altres per aconseguir un coneixement més ampli i profund.

Els components del grup s’organitzaran atribuint-se el següents rols:

Coordinador/a: Defineix les tasques que s’han d’anar realitzant. Planificarà i coordinarà les sequències de treball, acordarà les fases o diferents etapes de realització, formularà els dubtes al professorat i presentarà el document final en la data acordada. També anirà encadenant els diferents moments i fases de la vida del grup.

Documentalista: Revisa el format del document. Anirà gestionant i organitzant la informació i el format del document de treball (lletra, esquemes, quadres, etc.).

Investigador/a: Aporta, recull i organitza el material bibliogràfic relacionat amb el tema. Recull, prioritza o classifica els materials que la resta del grup aporta. Exposarà si s’escau el resum o fragments d’articles i altres materials de consulta.

Facilitador/a: Avalua la progressió del grup. Mirarà si ha quedat algun concepte sense tractar, si cal fer un resum o síntesi cada x temps, tasques complementàries (una lectura, etc.). Facilitarà la col·laboració entre els diferents components del grup quan hi hagi alguna discussió serà el moderador i presentarà les qüestions i aspectes més significatius d’aquesta.

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

Planifica, gestiona  i desenvolupa idees per aconseguir una síntesi eficient.

Busca, analitza i selecciona en la recerca de propostes

Transfereix i aplica al projecte coneixements adquirits propis i aportats per la resta de l’equip.

Coneix i usa materials i tecnologies adequades.

Aplica tècniques de presentació amb claredat comunicativa per l’explicació, acceptació i promoció del projecte.

Integra i desenvolupa els coneixements generals de disseny en projectes integrats d’abast pluridisciplinari.

Organitza i coordina l’execució de projectes de disseny.

Integra en el projecte el coneixement i anàlisi de les tendències de disseny actual.

Realitza estudis de viabilitat i previsió pressupostària.

Proposa solucions que aborden programes de disseny d’abast  pluridisciplinari

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

A l’Activitat 1 – LlumBCN – PATIS promoguda i produïda per l’Institut de Cultura de Barcelona té un pressupost de 3.000 Euros per executar-lo.