LLOTJA ENS REGALA HIST脪RIA PER REIS

Image

L'any 1752,  sota el regnat de Ferran VIè., es va fundar la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a Madrid, degut a l’afany d’algunes ciutats espanyoles d’organitzar-se en acadèmies (València, Saragossa ), ja que a d’altres ciutats europees n’hi havia. Barcelona no compartia aquest afany perquè les seves necessitats artístiques trobaven solució d’una manera més individualista, subjacent a la seva organització gremial.

Malgrat tot, al 1763, Barcelona demana al Rei la concessió d’una Acadèmia de Nobles Arts, sense massa insistència, però.

Degut a l’allau d’indústries i oficis que a Barcelona necessitaven urgentment de l’art per desenvolupar-se i tan aviat com les circumstàncies polítiques ho varen permetre i es va disposar d’un organisme adient (la Junta de Comerç) , aquest organisme va crear per pròpia iniciativa una Escola, amb l’eficàcia i la força d’una acadèmia . D’aquesta manera, al 1775 neix l’Escola Llotja com a escola d’art per la Junta de Comerç amb la denominació d’Escola Gratuïta de Disseny. L’evolució dels ensenyaments impartits cap a les Belles Arts farà que s’anomeni Escola de Nobles Arts l’any 1778.
      
Al 1849 es promulga el Reial Decret d’Isabel II de 31 d’octubre pel qual s’institueixen les Acadèmies Provincials de Belles Arts, com a òrgans consultius de l’Estat amb les funcions de vetllar pel patrimoni, fomentar l’estudi de les Belles Arts i fonamentalment, dirigir els ensenyaments artístics existents a les diferents províncies.

D’aquesta manera, aquest Decret va posar sota la tutela de les Acadèmies Provincials de Belles Arts els ensenyaments artístics que estaven a càrrec d’altres entitats . Així, l’Escola Llotja passa a ser tutelada per l’Acadèmia Provincial però sense que aquesta en modifiqués la seva organització des del 1850.

Legalment i de manera estricta, l’Acadèmia Provincial de Belles Arts només va tutelar l’Escola fins a 1857, malgrat que hi va seguir mantenint una tutela moral, ja que el professorat de l’Escola demanava poder ingressar a l’Acadèmia , perquè si es volia ser acadèmic, s’havia d’obtenir el títol a Madrid o a d’altres acadèmies provincials. Per tant, el paper de l’Acadèmia era administratiu, atès que era l’Escola qui donava a l’Acadèmia el contingut artístic que aquesta no tenia per la seva constitució merament burocràtica.

A més, l’Acadèmia mai no va tenir seu pròpia, sinó que va compartir amb l’Escola la seva seu a l’edifici de la Llotja de Mar de Barcelona.

Finalment al 1930 l’Acadèmia passa a anomenar-se Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

I l’Escola Llotja segueix i seguim amb la nostra singularitat... escrivint història...

Maria José Vidal
Catedràtica d’Arts Plàstiques i Disseny