Documents de gestió del centre

PEC Llotja 2012

Revisió PEC Llotja 2010-15

Addenda al PEC (05-2021)

Projecte de Direcció 2019-2023

PAT (Plà d'acció tutorial)

Propietat intel·lectual

 

NOFC (Normativa d'organització i funcionament del centre)

      1- Protocol de Reclamació i Queixes

      2- Ampliació de la normativa vers el funcionament del Consell Escolar de Centre

2a- Quotes electorals pel sector alumnes al Consell Escolar de Centre.

      3- Cicles de Grau Mitjà: protocols

3a - Autorització de sortides fora del centre (períodes d'esbarjo i classes)

      4- Òrgans unipersonals de coordinació docent i específics

      5- Protocol de guàrdies

      6- Procediment d'assignació dels encàrrecs docents

 

Documents per a l'organització i la gestió dels centres

1 - Directrius de convivència al centre (curs 2021-22)

2 - Pla inici de curs (curs 2021-22)

3 - Pla de Convivència (curs 2021-22)

4 - Gestió del Centre (curs 2020-2021)

5 - Organització del centre (curs 2020-2021)

6 - Currículum (Curs 2020-2021)

7 - Projecte educatiu del centre (Curs 2020- 2021)

8 - RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els procediments a seguir en el cas de queixes presentades per l’alumnat, pares, professorat o altra persona interessada que qüestionin la prestació del servei en un centre docent públic del Departament d’Ensenyament

9 - Transparència i accés a la informació pública.

10 - Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).