Continuïtat dels estudis

La titulació que s’obté en acabar aquests estudis és equivalent, a tots els efectes, a la d’una diplomatura universitària.