Continuïtat dels estudis

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).