Informació general

Informació general

La formació en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals que fan els alumnes en centres de treball situats a l’entorn d’on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.
Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Què suposen per a l’alumne?

El coneixement del món laboral i de l’empresa.
La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la incorporació al món del treball.
L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
L’apropament a la cultura d’empresa.
L’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

Què suposen per a l’empresa?

La captació de futurs operaris especialitzats.
Col·laborar en la formació dels joves aprenents.
Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació.
Relacionar-se amb els centres educatius.
No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, per tal que alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris puguin fer pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.

Normativa legal

ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002).

Com s’estableix un conveni?

Un cop establertes les condicions entre l’escola i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial de conveni que facilita l’escola. Aquest conveni ha de ser autoritzat pel Servei de Relacions Escola Empresa de la Direcció General de Formació Professional. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni autoritzat.

Durada de les pràctiques
La durada de la formació pràctica en centres de treball és la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu, que oscil·la entre les 35 i les 300 hores aproximadament organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de manera intensiva.
Hi ha la possibilitat de pròrrogues d’acord amb el que s’estableix a l’article 4.2. de l’ordre esmentada a l’apartat «Normativa legal».

Alumnes que poden fer aquestes pràctiques

Tots els que estiguin matriculats i cursin cicles formatius de grau mitjà i superior, cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny i Estudis Superiors de Disseny.
Escoles i empreses que poden establir convenis de pràctiques
Tots els centres d’ensenyaments secundaris i escoles d’art, tant públics com privats, de Catalunya.
Totes les empreses, professionals i organismes que, afiliats a alguna cambra de comerç o a algun col·lectiu empresarial hagin formalitzat un conveni marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

A l’escola

El coordinador de formació professional
Els tutors de pràctiques professionals

A l’empresa

Una persona responsable (tutor d’empresa) que fa el seguiment del Pla d’activitats que l’alumne ha de fer a l’empresa, conjuntament amb el coordinador de formació professional o de pràctiques professionals del centre educatiu.

A l’Administració

El Servei de Relacions Escola Empresa que s’ocupa d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

El quadern de pràctiques

El quadern que l’escola dóna a l’alumne, i que aquest ha de portar durant les pràctiques, inclou totes les dades de l’escola, l’empresa i l’alumne; les certificacions de matrícula, horari, durada i assistència, i el Pla d’activitats, els comunicats quinzenals i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne fa a l’empresa. El quadern se’l queda l’alumne quan s’acaba el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el món del treball.

Normativa vigent
Sol·licitud de pràctiques a empreses obligatòries