Que he de fer durant l’intercanvi?

Que he de fer durant l’intercanvi?

Durant l’intercanvi hi haurà una tutorització permanent des de l’Escola instrumentalitzada a través del tutor. Abans de partir és obligatori aportar la més àmplia documentació de contacte disponible de la destinació per tal que l’Escola pugui estar permanentment en contacte amb l’alumne.

Abans d’anar-se’n l’alumne ha d’estar matriculat i haver firmat un contracte amb l’Escola Llotja. Aquest contracte us el farà arribar el Departament de Mobilitat Internacional.

És obligatori també formalitzar un contracte d'estudis, anomenat "Learning Agreement", on consten les assignatures que es vol anar a estudiar així com els crèdits que corresponen. Aquest document  és una de les parts més importants del conveni i requereix una sèrie de passos establerts per un protocol d’actuació publicada en aquesta convocatòria (enllaç al pdf). Ha d'estar acceptat i firmat pel coordinador de especialitat i el cap d’estudis de la seu. El Learning Agreement ha de tenir un mínim de 30 crèdits per estudis i 15 crèdits per la realització del projecte final. És obligatori aprovar almenys un  70% dels crèdits.

En el cas dels alumnes d’Estudis Superiors de Disseny, l’obtenció d’un mínim de 8 ECTS cursats en una escola estrangera mitjançant un conveni de mobilitat, acredita la competència lingüística necessària per a l’obtenció del títol.

L’alumne hauria de marxar amb el contracte tancat. Tot i així es permet corregir o acabar de redactar el “Learning agreement” un cop al centre d’acollida. És convenient establir una data màxima raonable per disposar d’aquesta informació (immediatament després del 30 de novembre per als alumnes de curs complet i immediatament després del 30 de març per als de segon semestre). Després d’aquesta data només cal modificar el contracte per alguna causa sobrevinguda que impedeixi cursar l’assignatura triada al centre de destí.

Tots els estudiants seleccionats (excepte nadius en la llengua de destinació), abans de signar el seu Acord d'Aprenentatge, han de realitzar una prova de nivell en línia, els resultats dels quals es comunicaran a l'estudiant i a la institució. Això permetrà a aquesta conèixer el nombre de beneficiaris potencials del curs on-line.
En signar l'Acord d'Aprenentatge, els estudiants seleccionats per al curs es comprometen a la seva realització.
En finalitzar el seu període de mobilitat, tots els estudiants hauran de realitzar una segona prova de nivell en línia.
Les institucions han de garantir que els estudiants no seleccionats per al curs on-line rebin una preparació lingüística adequada a les seves necessitats (veure “altres qüestions” d’aquesta convocatòria)

A l’arribada, l’alumne s’ha de presentar al responsable d’intercanvis del centre i lliurar-li el document “Certificat d’arribada”, que s’haurà d’enviar omplenat i firmat, per fax o per email, al Departament de Mobilitat Internacional de l’Escola. A partir de la recepció d’aquest document, l’alumne rebrà el 80% de l’ajut de la Unió Europea.

Per tal de no desvirtuar els sistemes d’avaluació derivats de l’Espai Europeu d’Educació Superior, no serà possible cursar assignatures "presencials" mentre s’estudia a l’estranger.
Al seu retorn, l’alumne sol·licitarà, amb l’informe favorable del seu corresponent coordinador de centre, el reconeixement dels estudis realitzats. Per això és indispensable la presentació d’una certificació de notes on hi consti el nom de les assignatures cursades, la qualificació obtinguda i el nombre de crèdits realitzats. Ha de recollir l’aprofitament de l’estada o certificat de notes, que s’adjuntarà a l’expedient acadèmic de l’alumne. (Transcript of Records)

També haurà d’obtenir un document on hi consti la durada de l’estada total del seu Erasmus, amb data d’arribada i data de sortida (Certificate of Attendance).

Es pot ampliar l’estada, però sempre que hi estiguin d’acord tant el centre d’acollida, com el coordinador. S’ha de presentar per escrit al Departament de Mobilitat Internacional el formulari previst per ampliació d’estada (veure documents en pdf)

Si durant la mobilitat sorgeix algun motiu de força major que no permeti una estada mínima de tres mesos, l’alumne haurà de justificar per escrit la interrupció d’aquests estudis i, és l’Organisme Autònom (OAPEE) qui, en últim terme, decideix sobre la devolució de l’aportació econòmica.

Què he de fer un cop finalitzat l’intercanvi?

Al finalitzar l’intercanvi és OBLIGATORI presentar els documents següents en un termini màxim de dues setmanes:

- Els documents obtinguts durant l’estada a l’estranger :
- Confimation of Arrival
- Learning Agreement
- Certificat d’estada
- Document final
- Bitllets de transports d'anada i tornada

-No serà fins després de l’entrega d’aquests documents i de la comprovació de les qualificacions, que s’ingressarà el 20% restant de l’ajut.