Los estudios

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic (LOE)

Família professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Nivell: Grau superior

Assignatures:

Mòdul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

 

1r

 

Fonaments de la representació i l’expressió visual

33

UF1

Elements plàstics i visuals. Morfologia i

dinamisme de la composició.

UF1

 

33

UF2

Llum i color. Relacions. Valors simbòlics.

UF2

 

33

UF3

Forma i espai. Anàlisi, representació i

interpretació creativa.

UF3

 

 

1r

 

Mitjans informàtics

15

UF4

Introducció als mitjans informàtics.

UF4

 

 

99

40

UF2

Tractament de la imatge bitmap.

UF2

 

44

UF3

Tractament de la imatge vectorial

UF3

 

1r

Teoria de la imatge

66

UF1

Teoria de la imatge

UF1

 

66

 

 

 

1r

 

 

 

Representació espacial aplicada

15

UF1

Anàlisi, estructura i representació de l’espai:

Introducció als sistemes de representació.

UF1

 

 

 

 

132

24

UF6

Sistema de representació dièdric.

UF6

 

30

UF7

Sistema de representació axonomètric.

UF7

 

40

UF8

Sistema de representació cònic.

UF8

 

23

UF9

Sistema de representació cònic. Il·luminació.

UF9

 

 

 

1r

 

 

Fotografia

15

UF1

Llenguatge fotogràfic.

UF1

 

 

 

99

42

UF2

Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge.

UF2

 

 

42

 

UF3

Fotografia aplicada a projectes de

l’especialitat.

 

UF3

 

 

 

1r

 

 

 

Tècniques d’expressió gràfica

66

UF1

Suports, eines i materials per a l’expressió

gràfica.

UF1

 

 

 

 

198

 

66

 

UF4

Ús i aplicació comunicativa i expressiva del dibuix i el color.

 

UF4

 

 

2n

 

66

 

UF3

 

 

UF3

Maneig i experimentació amb les

tècniques d’expressió gràfica.

 

1r

 

 

Dibuix aplicat al còmic

36

UF1

Esbós: Element constructiu i creatiu.

UF1

 

 

 

215

56

UF2

Figura humana estàtica i en moviment.

UF2

 

 

2n

61

UF3

 

UF3

Figura humana i animal: expressivitat

62

UF4

 

UF4

Espai: Paisatge natural i urbà

 

 

1r

 

 

 

 

 

 

Projectes de còmic

20

UF2

Introducció als projectes de còmic

UF2

 

 

 

 

 

 

 

350

83

 

UF3

Desenvolupament dels projectes. El còmic. Gèneres. Processos i metodologies de creació.

 

UF3

 

 

74

 

UF4

Desenvolupament dels projectes. Estructura i narrativa visual del còmic.

 

UF4

 

 

 

 

2n

 

74

 

UF5

 

 

UF5

Desenvolupament dels projectes. La creació del personatge com element generador. Elements narratius auxiliars.

 

74

 

UF6

 

 

UF6

Desenvolupament dels projectes.

L’espai com element narratiu.

 

25

 

UF7

 

 

UF7

Anàlisi i presentació dels projectes de còmic.

 

2n

 

Guió i estructura narrativa

15

UF1

 

UF1

Principis de narratologia.

 

99

34

UF2

 

UF2

Estructura narrativa.

50

UF3

 

UF3

Iniciació al guionatge.

 

 

 

2n

 

 

 

Producció gràfica industrial

15

UF4

 

UF4

Anàlisi de projectes i preparació

d’arxius per a la producció gràfica.

 

 

 

66

36

UF2

 

UF2

Materials, suports i sistemes d’

impressió.

 

15

 

UF3

 

 

UF3

 

Acabats, post-impressió i control de qualitat.

 

2n

 

Història del còmic

15

UF1

 

UF1

Comunicació gràfica i visual i les seves

manifestacions: El còmic.

 

99

84

UF2

 

UF2

Història del còmic: Antecedents,

 

 

 

 

 

f

evolució iactua litat.

 

 

 

 

2n

 

 

 

Formacíó í orientació laboral

 

22

 

UF2

 

 

UF2

lncorporació al treba ll: El procés  de erca de fei na.

 

 

 

66

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empr esa i iniciativa emprenedora: El reball per compte propi.

 

22

 

UFl

 

 

UFl

i

Marc legal de les arts plástiques iel

disseny: Les propietats especials.

 

2n

Fase de formacíó práctica en empreses, estudis o tallers

 

280

 

UFl

 

 

UFl

f

Fase de forma ció práctica en empreses, estudis o tallers

 

280

 

2n

 

P rojecte integrat

99

33

UFl

 

UFl

Projecte ínte gr at

 

132

PI

 

PI

Projecte inte grat

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: CGH0