Los estudios

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fosa Artística (LOE)

Família Professional: Arts aplicades de l'escultura

Nivell: Grau superior

Assignatures:

Mòdul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

165

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix Artístic

55

UF1

Color.

UF1

 

 

55

 

UF2

Dibuix descriptiu analític: construcció, estructura i representació bidimensional.

 

UF2

 

 

55

 

UF3

Dibuix d’ interpretació: dimensió

comunicativa i expressiva.

 

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix tècnic

33

UF1

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria plana.

UF1

 

 

 

 

99

33

UF2

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria descriptiva.

UF2

 

 

33

 

UF3

Representació tècnica de la forma:

comunicació, interpretació i valoració.

 

UF3

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Volum

55

UF1

Espai tridimensional.

UF1

 

 

 

 

 

165

 

55

 

UF2

La forma volumètrica: anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

55

 

 

UF3

La forma volumètrica: expressió, comunicació, interpretació i valoració de la representació tridimensional.

 

 

UF3

 

 

1r

 

Aplicacions informàtiques

33

UF1

Introducció als mitjans informàtics.

UF1

 

 

99

33

UF2

Tècniques de representació 2D.

UF2

 

33

UF3

Tècniques de modelatge 3D.

UF3

 

 

 

1r

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

El marc legal de les arts plàstiques i

el disseny.

UF1

 

 

66

22

UF2

Incorporació al treball.

UF2

 

22

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora.

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Història de la escultura

16

UF1

Introducció a l’anàlisi artística.

UF1

 

 

 

 

99

17

UF2

Primeres manifestacions artístiques.

UF3

 

 

33

 

UF3

Evolució de les primeres manifestacions artístiques a la modernitat.

 

UF4

 

 

33

 

UF4

Evolució de l’art modern i l’art

contemporani.

 

UF6

 

 

 

 

1r

 

 

 

Projectes de fosa artística

11

UF1

Introducció als projectes.

UF1

 

 

 

 

165

 

66

 

UF2

Planificació i desenvolupament de processos de fosa artística

 

UF2

 

 

22

 

UF4

Avaluació i comunicació de projectes.

 

UF4

 

2n

66

UF3

 

UF3

Execució de projectes de fosa artística.

 

2n

Materials i tecnologia dels metalls

49

UF1

 

UF1

Materials metàl·lics per l’escultura.

 

99

50

UF2

 

UF2

Tecnologia dels metalls per l’escultura.

 

 

1r

 

 

Taller de buidat i emmotllat

33

UF1

Modelat i motlle perdut

UF1

 

 

 

99

33

UF2

Motlles recuperables flexibles.

UF2

 

16

UF3

Positivats i acabats policroms.

UF3

 

17

UF4

Encofrats i contenidors

UF4

 

 

 

2n

 

 

Taller de fosa artística

99

UF1

 

UF1

Fonaments del taller de fosa.

 

 

528

250

UF2

 

UF2

Sistemes, tècniques i processos de fosa.

125

UF3

 

UF3

Metalls i aliatges. Fusió i colada.

Galvanoplàstia

 

 

54

UF4

 

UF4

Altres sistemes  de fosa.

 

 

 

2n

 

Ta ller de tecniques de restauració de meta lis de fosa

 

40

 

UFl

 

 

UFl

lntr oducció a les tecniques, ei nes i

mate rials de conservació i restauració de

metalls de fosa.

 

 

99

 

59

 

UF2

 

 

UF2

Aplicació de tecniques de conservació i restau ració de metalls de fosa.

2n

Projecte integrat

99

UFl

 

UFl

Projecte integrat.

99

2n

Credits  de lliure disposició

99

UFl

 

UFl

aller de metall

99

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: ECI0