Disseny de mobiliari

- Nom de l’assignatura.

Disseny de Mobiliari

- Professor que l’imparteix.

Ricard Melet i Guillem Ferran

- Seu on s’imparteix.

EASD Llotja ciutat de balaguer.

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

L’assignatura es centra en el disseny de mobiliari. Històricament, els arquitectes i enginyers, han monopolitzat i ilustrat la imatge del dissenyador professional. El mobiliari ha sigut el buc insignia de la iconografia pública del disseny, com a projecció social. Amb uns valors afegits de dubtosa consistencia a vegades superficials i decoratiu de escasa trascendencia.

El disseny com activitat professional ha anat modificant-se, paralelament als canvis tecnològics, organitzatius, socio-culturals.. estructurant cada vegada camps d’actuació més concrets i específics, tot hi que sembla que han quedat enrera els temps on el dissenyador es projectava com un professional polivalent, capaç d’afrontar qualsevol encàrreg, fossin com fossin les característiques (Peter Behrens) actualment el dissenyador no pot fer un moble sol, sino ser capaç de desenevolupar una col·lecció, controlar la seva fotografia i com aquesta es disposarà en el catàleg i quins seran els millors llocs on presentar-la.

En l’assignatura realitzarem anàlisis historics dels antecedents de refencia (materials, tipologies) per tal de veure com podem fer una actualització d'un catàleg per a un client en concret.

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

- Reconèixer i aplicar diferents estratègies de cerca documental (referencies històriques, tipologies, mercat i tendencies) per l’obtenció de dades significatives per concebre un projecte de mobiliari.
- Organitzar i interpretar la documentació per definir els objectius i els condicionants del projecte, Escriure el briefing, a través de un autoencàrrec.
- Experimentar; proposar i avaluar idees, conceptes i solucions.
- Planificar i desenvolupar la proposta més idònia.
- Presentar, comunicar, defensar i argumentar el projecte amb visió autocrítica.
- Saber coordinar-se i integrar-se amb el grup, assumint amb responsabilitat el rol pertinent dins d’un treball en equip.
 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

L’assignatura preten que es realitzi un projecte, per tal de la seva conceptualització i desenvolupament serà obligatoria el seu prototipatge a escala.