Los estudios

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques (LOE)

Família professional: Arts Aplicades de l'Escultura

Nivell: Grau superior

Assignatures:

Mòdul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

165

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix Artístic

55

UF1

Color.

UF1

 

 

55

 

UF2

Dibuix descriptiu analític: construcció, estructura i representació bidimensional.

 

UF2

 

 

55

 

UF3

Dibuix d’ interpretació: dimensió

comunicativa i expressiva.

 

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix tècnic

33

UF1

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria plana.

UF1

 

 

 

 

99

33

UF2

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria descriptiva.

UF2

 

 

33

 

UF3

Representació tècnica de la forma:

comunicació, interpretació i valoració.

 

UF3

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Volum

55

UF1

Espai tridimensional.

UF1

 

 

 

 

 

165

 

55

 

UF2

La forma volumètrica: anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

55

 

 

UF3

La forma volumètrica: expressió, comunicació, interpretació i valoració de la representació tridimensional.

 

 

UF3

 

 

1r

 

Aplicacions informàtiques

33

UF1

Introducció als mitjans informàtics.

UF1

 

 

99

33

UF2

Tècniques de representació 2D.

UF2

 

33

UF3

Tècniques de modelatge 3D.

UF3

 

 

 

1r

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

El marc legal de les arts plàstiques i

el disseny.

UF1

 

 

66

22

UF2

Incorporació al treball.

UF2

 

22

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora.

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Història de la escultura

16

UF1

Introducció a l’anàlisi artística.

UF1

 

 

 

 

99

17

UF2

Primeres manifestacions artístiques.

UF3

 

 

33

 

UF3

Evolució de les primeres manifestacions artístiques a la modernitat.

 

UF4

 

 

33

 

UF4

Evolució de l’art modern i l’art

contemporani.

 

UF6

 

 

 

 

1r

 

 

 

Projectes d’escultura aplicada a l’espectacle

11

UF1

Introducció als projectes.

UF1

 

 

 

 

 

165

 

66

 

UF2

Planificació i desenvolupament de processos de projectes d’escultura aplicada a l’espectacle.

 

UF2

 

 

22

 

UF4

Avaluació i comunicació de projectes.

 

UF4

 

 

2n

 

66

 

UF3

 

 

UF3

Execució de projectes d’escultura aplicada a l’espectacle.

 

 

2n

 

Materials i tecnologia d’escultura aplicada a l’espectacle

49

UF1

 

UF1

Materials i recursos per a tècniques

sostractives i additives.

 

 

132

 

50

 

UF2

 

 

UF2

Materials i recursos per a tècniques de transició i deformació.

33

UF3

 

UF3

Elements immaterials i espais virtuals.

 

1r

 

Taller de buidat i emmotllat

33

UF1

Modelat i motlle perdut

UF1

 

 

231

33

UF2

Motlles recuperables flexibles.

UF2

 

16

UF3

Positivats i acabats policroms.

UF3

 

 

 

17

UF4

Encofrats i contenidors

UF4

 

 

 

 

2n

 

 

 

2n

22

UF5

 

UF5

Motlles recuperables a peces.

22

UF6

 

UF6

Motlles flexibles: Oclusió i laminat.

22

UF7

 

UF7

Motlles del natural.

22

UF8

 

UF8

Materials lleugers per escultura de gran

format.

22

UF9

 

UF9

Motlles tixotròpics i buidat laminat.

22

UF10

 

UF10

Motlles del natural: modelat de

caracterització.

1r

Taller d’estructures i

muntatges.

99

UF1

Estructures metàl·liques.

UF1

 

 

165

2n

 

UF2

 

UF2

Estructures lleugeres.

66

 

 

2n

 

 

Escultura efímera

66

UF1

 

UF1

Materials peribles instal·lacions i

intervencions.

 

 

198

66

UF2

 

UF2

Concepció física-formal de l’escultura

efímera.

66

UF3

 

UF3

Escultura i performance.

 

2n

 

Taller d’acabats policroms

59

UF1

 

UF1

Introducció a les tècniques bàsiques

d’acabats policroms.

 

99

40

UF2

 

UF2

Tècniques aplicades d’acabats policroms.

2n

Projecte integrat

99

UF1

 

UF1

Projecte integrat.

99

2n

Crèdits de lliure disposició

99

UF1

 

UF1

Caracterització i maquillatge

99

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: ECB0