Forja Artística (Sant Andreu) - C.F. Grado medio

Blog Featured Image

Dota l'alumne d'unes capacitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de forja de metalls.

Qui faci aquests estudis estarà capacitat, entre d'altres, per a la selecció dels procediments, les tècniques i els materials més adients per a la realització d'una forja artística; per la conservació i restauració de forges; per  fer servir amb competència els materials tradicionals i innovadors de la forja artística i per la participarció  en programes de restauració del patrimoni artístic.

Video -> https://vimeo.com/247156806

Titulació: Tècnic d'arts plàstiques i disseny en Forja Artística (LOE)

Família Professional: Arts aplicades de l'escultura

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

 

PRIMER CURS

SEGON CURS

 

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

 

 

1r

 

 

Dibuix artístic

33

UF1

Llum i color. Iniciació

conceptual i tècnica.

UF1

 

 

 

66

 

UF2

Dibuix: anàlisi, estructura i

representació bidimensional.

Iniciació conceptual i tècnica.

 

UF2

 

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Dibuix tècnic

 

33

 

UF1

 

 

UF1

Anàlisi, estructura i

representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria plana.

 

 

 

66

 

 

 

33

 

 

UF2

 

 

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria descriptiva.

 

 

 

1r

 

 

Volum

33

UF1

Introducció al concepte despai

tridimensional.

UF1

 

 

 

99

 

 

66

 

UF2

La forma volumètrica: Iniciació a l’anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

Historia de l’art i de la forja

22

UF1

Iniciació a la història de l’art i

als conceptes artístics.

UF1

 

 

 

 

66

 

 

22

 

UF2

Evolució de les arts de la prehistòria a la modernitat

 

UF2

 

 

 

22

 

UF3

Història de l’art i l’escultura del

segle XIX al segle XXI.

 

UF3

 

 

 

 

2n

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques

i el disseny. Iniciació.

 

 

66

 

22

UF2

 

UF2

Incorporació al treball. Iniciació.

 

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora. Iniciació.

 

2n

Anglès tècnic

66

UF1

 

UF1

Anglès tècnic.

66

 

1r

Mitjans infortics

33

UF1

Iniciació als mitjans infortics.

UF1

 

33

 

 

1r

 

Materials i tecnologia: forja

33

UF1

Materials mel·lics.

UF1

 

 

66

 

33

UF2

Tecnologia dels metalls.

UF2

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

 

Taller de forja artística

 

214

 

UF1

Iniciació a les tècniques

constructives bàsiques en metall: metalisteria I.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

858

 

 

 

215

 

 

UF2

Iniciació a les tècniques constructives bàsiques en metall: metalisteria II.

 

 

UF2

 

 

 

 

2n

 

 

214

 

UF3

 

 

UF3

Iniciació a les tècniques tradicionals: La forja I.

 

 

215

 

UF4

 

 

UF4

Iniciació a les tècniques tradicionals: La forja II.

 

2n

Obra Final

66

UF1

 

UF1

Obra final

66

 

2n

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

115

UF1

 

UF1

 

115

 

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: EC30

Comprende actividades de forja artística realizadas como artista autónomo o asociado, en grados diversos, en empresas relacionadas con la ejecución de forjas artísticas en metal, la reproducción o recreación de objetos escultóricos, embellecimiento de ámbitos arquitectónicos y la conservación y restauración de patrimonio artístico.

Al terminar un ciclo de grado medio se puede acceder al bachillerato (las asignaturas optativas están convalidadas y sólo se han de cursar las comunes y las de modalidad).