Tend猫ncies contempor脿nies en el disseny

- Nom de l’assignatura :

Tendències contemporànies del disseny

- Professor que l’imparteix :

Maria José Vidal

- Seu on s’imparteix :

Ciutat de Balaguer

 

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut :

És una assignatura de reflexió, debat i investigació, a partir de la qual es pretén abordar, amb el coneixement de la història del disseny estudiat en cursos anteriors, no només quin és el disseny de l’actualitat present, sinó quin ha de ser i cap a on va o ha d’anar el disseny del futur. Es desenvolupa a través de reflexions teòriques des de la classe en base a corpus d’imatges seleccionades amb els continguts més actuals del disseny i atenent a la transversalitat del mateix i amb l’elaboració de treballs de recerca en equip ( que poden ser també transversals) plantejats ,definits i exposats pels diferents grups de treball a classe. Tant per les explicacions com per la realització de la recerca, he configurat una xarxa de co-working (espai junior), connectada amb el Centre Pompidou, Musée du Louvre (Paris), Tate Modern, Barbican Centre (London) i MoMA (New York), en els seus espais d’investigació , amb la finalitat, no només d’obtenir informació, sinó de poder publicar en digital ( amb ISBN) alguna de les propostes sorgides d’algun dels treballs, sempre i quan compleixin amb els requisits de qualitat i innovació que es demanen. Les característiques d’aquesta optativa permeten també als alumnes interrelacionar continguts que han adquirit en d’altres assignatures impartides als departaments i especialitats de les quals formen part.


- Resultats d’aprenentatge:

Coneix les fases de la metodologia d’investigació i les utilitza significativament.

Segueix les fases de la metodologia d’investigació de forma dirigida.

Recull informació significativa per a resoldre problemes en base a dades objectives.

Obté informació rellevant per a la investigació i la processa.

Utilitza les eines d’anàlisi de dades i n’extreu les pròpies conclusions.

Demostra criteri analític i sistemàtic per elaborar arguments i/o idees.

Coneix els continguts històrics, socials i culturals impartits en la matèria i els utilitza per donar respostes adequades a la investigació.

Sap comunicar el resultats de manera adequada.


- Cost aproximat en material i altres recursos : com a assignatura d’investigació, no es poden establir relacions quantitatives pel que fa a la recerca, la qual té com a resultat final l’exposició d’un treball en maquetació digital.