Disseny d'aparells d'il·luminació

- Nom de l’assignatura.

Disseny d’aparells d’il·luminació

- Professor que l’imparteix.

VICTOR JUAN ARRUFAT

- Seu on s’imparteix.

LLOTJA SANT GERVASI

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

Aquesta optativa pretén donar una visió teòrico-pràctica del món de la il-luminació per tal que l’alumne sigui capaç d’aplicar aquest coneixements  al disseny d’aparells d’il.luminació.

El curs s’estructura en cinc grans apartats. El primer dona una ràpida visió històrica de les luminàries del segle XX més significatives, així com de les seves tipologies més característiques. Es passa a veure la vessant més experimental a partir del treball d’alguns artistes contemporanis que utilitzen la llum com a mitjà artístic. A continuació s’estudia la dimensió teòrica i tècnica de la llum: la seva vessant física, fotometria i aparells de control així com els diferents sistemes de generació de la llum (incandescència, descàrrega en un gas i leds). Finalment l’alumne haurà de dissenyar un aparell d’il-luminació domèstic utilitzant la tecnologia Led.

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

  1. Recopilar i analitzar luminàries contemporànies que tinguin un marcat caràcter innovador sigui des d’un punt de vista formal, funcional, d’ús, tecnològic o per el seu procés de fabricació.
  2. Identificar les propietats de la llum (reflexió, absorció i transmissió), les seves magnituds fotomètriques (flux, intensitat, luminància, il.luminància i eficàcia) i els fenòmens associats al color (mescles additives, temperatura del color i IRC).
  3. Apreciar el valor de la bibliografia i webgrafia sobre la il.luminació
  4. Sintetizar els coneixements teòrico-pràctics en el desenvolupament d’un projecte de disseny d’una luminària en base led i arribar a concretar-lo en un prototip funcional.

- Cost aproximat en material i altres recursos.

Variable segons el tipus de prototip ( entre 40-100 euros)