Disseny d'espais exteriors, Jardineria i paisatge

- Nom de l’assignatura.

DISSENY D’ESPAIS EXTERIORS

- Professor que l’imparteix.

JORDI SOLE

- Seu on s’imparteix.

S. GERVASI

 

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

La intenció del curs és aprofundir en dos conceptes bàsics de qualsevol procés projectual: la IDEA i l’OFICI.

OFICI entès com l’aprenentatge d’uns processos metodològics de recerca i d’anàlisi de la temàtica plantejada des de diferents àmbits. A partir dels resultats obtinguts, s’ordena, i s’organitza la informació que ens ha de servir de matèria primera per afrontar l’exercici.

IDEA  entesa com a la necessitat de, a partir de tota la informació recollida i els objectius establerts, generar un discurs narratiu propi amb un argument vertebrador, que permeti entendre i visualitzar la proposta projectual.

Aquest doble vessant abarcarà diferents aspectes disciplinaris que seran contrastats en un PROJECTE d’espai exterior.

El projecte, en la seva primera fase conceptual, s’entén com un procés on es genera una documentació básica de coneixement de la matèria, del lloc i de l’encàrrec que serveix, conjuntament amb la capacitat que ha de tenir l’alumne  per concebre un discurs conceptual que s’emmarqui dins dels paràmetres del disseny actual, per obtenir la IDEA a partir de la qual es planteja la proposta.

La capacitat d’analitzar, d’argumentar, comunicar idees suggerents i innovadores vinculades amb el discurs històric social i cultural plenament vigents seran ingredients importants a tenir en compte.

 

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

Coneix  els continguts teòrics i els  condicionaments projectuals i normatius específics del sector.

Segueix un procés metodològic ordenat i lògic en la finalitat del projecte.

Planifica, gestiona  i desenvolupa idees per aconseguir una síntesi eficient.

Aplica i transfereix al projecte coneixements globals.

Aplica i transfereix al projecte coneixements específics del sector.

Sintetitza requeriments creatius amb eficàcia.

Coneix i usa materials i tecnologies adequades.

Valora la incidència del disseny envers a aspectes socials, estètics, culturals, sostenibles i de qualitat productiva.

Aplica amb rigor les tècniques de representació en suport material i digital en la definició del projecte.

Aplica tècniques de presentació amb claredat comunicativa per l’explicació, acceptació i promoció del projecte.

Organitza i coordina l’execució de projectes de disseny.

Integra en el projecte el coneixement i anàlisi de les tendències de disseny actual.

Realitza estudis de viabilitat i previsió pressupostària.

Reflexiona respecte al problema exposat.

Busca, analitza i selecciona en la recerca de propostes.

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

150€