Convalidacions cicles / més informació

 

CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2021-2022)


Per fer la sol·licitud de convalidacions hem de tenir en compte tres situacions possibles:

 1. Voler convalidar mòduls entre Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny.
 2. Voler convalidar mòduls entre altres estudis i Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny LOGSE si es volen convalidar com a assignatures o mòduls sencers.
 3. Voler convalidar UF de mòduls LOE entre altres estudis i Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny.

 

1) VOLER CONVALIDAR MÒDULS ENTRE CICLES D’ARTS APLICADES  I DISSENY  

El director o directora del centre pot convalidar els mòduls formatius i les unitats formatives comuns a diversos cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, del mateix nivell o superior, sempre que tinguin igual denominació, igual o menor durada, continguts i competències coincidents, així com objectius, resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació iguals o concordants. Són excepcions els mòduls de Projecte o Projectes i el d’Obra final o projecte integrat.

Es pot resoldre directament a Secretaria de Llotja, ja que les escoles poden fer internament convalidacions entre determinats mòduls de Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny. 

Instruccions per l'alumnat que vol convalidar mòduls entre Cicles d’Arts plàstiques i Disseny

- El sol·licitant haurà de descarregar la següent sol·licitud

Ha de complimentar-ho i portar-ho a Secretaria junt amb  la documentació que es consideri oportuna. 

Documentació a presentar per l'alumne en tots els casos

Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

El termini és fins el 29 d'octubre.

 

2) CONVALIDAR MÒDULS ENTRE D’ALTRES ESTUDIS I CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY LOGSE, SI ES VOLEN CONVALIDAR COM A ASSIGNATURES O MÒDULS SENCERS.

En el segon cas, la resta de convalidacions, en canvi, es gestionen des del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Aquest curs ha canviat el procés i només es podrà sol.licitar mitjançat la seu electrònica del "Ministerio de Educación". 

Per fer-ho correctament cal llegir atentament la informació indicada a continuació:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html

Instruccions per l'alumnat sobre convalidacions al Ministerio de Educación

- El sol·licitant haurà d'estar donat d'alta en la SEU electrònica del "Ministerio de Educación". En el cas de ser la primera vegada que accedeix, podrà donar-se d'alta a través del següent enllaç general de la SEDE: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

 - La sol·licitud de convalidació de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny sol es podrà emplenar i presentar a través de SEU electrònica. Per a accedir al tràmit, anar a Accés al servei online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=56

 - El sol·licitant només podrà presentar una instància de sol·licitud de convalidacions per curs acadèmic. En aquesta sol·licitud es reflecteixen els mòduls d'ensenyaments mínims del cicle que es cursa per als que se sol·licita convalidació amb independència del curs en el qual estigui matriculat. L'alumnat haurà d'anar a classe fins que no obtingui la confirmació de convalidació.

 - Una vegada emplenada la instància de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar-la presencialment en format imprès, juntament amb la documentació requerida, en el seu centre educatiu (EASD - Llotja. Codi de centre: 08013329) per a la seva remissió al "Ministerio de Educación". La remissió per part del centre educatiu comportarà el registre de la instància en el "Ministerio" a l'efecte d'inici del procediment i còmput de terminis per a resoldre.

El termini és fins el 29 d’octubre

 

3) VOLER CONVALIDAR UF DE MÒDULS LOE ENTRE ALTRES ESTUDIS I CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

És el cas menys comú. En aquest cas s’ha de fer la següent sol·licitud i entregar-ho a Secretaria.  

El centre la trametrà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Estudis de Règim Especial, que resoldrà.

Documentació a presentar per l'alumne en tots els casos

Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu de l’Estat espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

* En el cas d'estudis universitaris, és recomanable aportar els programes oficials o Pla d’Estudis de les assignatures en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació. En tot cas, el "Ministerio de educación" podrà requerir aquells programes que estimi necessaris per a la resolució.

- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

 

Altres consideracions a tenir en compte:

 1. Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.
 2. No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa. Així, per exemple, OIL de Grau Mitjà no és convalidable per a OIL de Grau Superior.
 3. Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.
 4. L’alumne pot demanar la convalidació fins passat un mes des de l'inici oficial del curs. Aquest any, excepcionalment fins el 29 d'octubre


 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2021-2022)


Per fer la sol·licitud de convalidacions hem de tenir en compte tres situacions possibles:

 1. Voler convalidar mòduls entre Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny.
 2. Voler convalidar mòduls entre altres estudis i Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny LOGSE si es volen convalidar com a assignatures o mòduls sencers.
 3. Voler convalidar UF de mòduls LOE entre altres estudis i Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny.

 

1) VOLER CONVALIDAR MÒDULS ENTRE CICLES D’ARTS APLICADES  I DISSENY  

El director o directora del centre pot convalidar els mòduls formatius i les unitats formatives comuns a diversos cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, del mateix nivell o superior, sempre que tinguin igual denominació, igual o menor durada, continguts i competències coincidents, així com objectius, resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació iguals o concordants. Són excepcions els mòduls de Projecte o Projectes i el d’Obra final o projecte integrat.

Es pot resoldre directament a Secretaria de Llotja, ja que les escoles poden fer internament convalidacions entre determinats mòduls de Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny. 

Instruccions per l'alumnat que vol convalidar mòduls entre Cicles d’Arts plàstiques i Disseny

- El sol·licitant haurà de descarregar la següent sol·licitud

Ha de complimentar-ho i portar-ho a Secretaria junt amb  la documentació que es consideri oportuna. 

Documentació a presentar per l'alumne en tots els casos

Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

El termini és fins el 29 d'octubre.

 

2) CONVALIDAR MÒDULS ENTRE D’ALTRES ESTUDIS I CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY LOGSE, SI ES VOLEN CONVALIDAR COM A ASSIGNATURES O MÒDULS SENCERS.

En el segon cas, la resta de convalidacions, en canvi, es gestionen des del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Aquest curs ha canviat el procés i només es podrà sol.licitar mitjançat la seu electrònica del "Ministerio de Educación". 

Per fer-ho correctament cal llegir atentament la informació indicada a continuació:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html

Instruccions per l'alumnat sobre convalidacions al Ministerio de Educación

- El sol·licitant haurà d'estar donat d'alta en la SEU electrònica del "Ministerio de Educación". En el cas de ser la primera vegada que accedeix, podrà donar-se d'alta a través del següent enllaç general de la SEDE: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

 - La sol·licitud de convalidació de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny sol es podrà emplenar i presentar a través de SEU electrònica. Per a accedir al tràmit, anar a Accés al servei online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=56

 - El sol·licitant només podrà presentar una instància de sol·licitud de convalidacions per curs acadèmic. En aquesta sol·licitud es reflecteixen els mòduls d'ensenyaments mínims del cicle que es cursa per als que se sol·licita convalidació amb independència del curs en el qual estigui matriculat. L'alumnat haurà d'anar a classe fins que no obtingui la confirmació de convalidació.

 - Una vegada emplenada la instància de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar-la presencialment en format imprès, juntament amb la documentació requerida, en el seu centre educatiu (EASD - Llotja. Codi de centre: 08013329) per a la seva remissió al "Ministerio de Educación". La remissió per part del centre educatiu comportarà el registre de la instància en el "Ministerio" a l'efecte d'inici del procediment i còmput de terminis per a resoldre.

El termini és fins el 29 d’octubre

 

3) VOLER CONVALIDAR UF DE MÒDULS LOE ENTRE ALTRES ESTUDIS I CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

És el cas menys comú. En aquest cas s’ha de fer la següent sol·licitud i entregar-ho a Secretaria.  

El centre la trametrà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Estudis de Règim Especial, que resoldrà.

Documentació a presentar per l'alumne en tots els casos

Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu de l’Estat espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

* En el cas d'estudis universitaris, és recomanable aportar els programes oficials o Pla d’Estudis de les assignatures en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació. En tot cas, el "Ministerio de educación" podrà requerir aquells programes que estimi necessaris per a la resolució.

- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

 

Altres consideracions a tenir en compte:

 1. Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.
 2. No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa. Així, per exemple, OIL de Grau Mitjà no és convalidable per a OIL de Grau Superior.
 3. Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.
 4. L’alumne pot demanar la convalidació fins passat un mes des de l'inici oficial del curs. Aquest any, excepcionalment fins el 29 d'octubre


 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament